การพัฒนาการจัดเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศ

Main Article Content

พุธิตาพร ใจดี
กิตติยาภรณ์ ขันทอง
เกศริน ลอยเลิศ
ชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
เนตรชนก แก้วกรม
สถิรพร เชาวน์ชัย

บทคัดย่อ

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้คิดในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูด้วยการลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นก็สร้างองค์ความรู้ขึ้นจากสิ่งที่ได้ลงมือทำนั้น ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิกรุกหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เชิงรุกยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ ก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้นั้น คือกระบวนการนิเทศ ซึ่งกระบวนนิเทศที่จะสามารถช่วยให้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยขั้นตอนการนิเทศ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความเข้าใจ ขั้นปรับพฤติกรรม และขั้นตรวจสอบสะท้อนผล โดยอาศัยหลักการ PLC หลักการ LS และการนิเทศอย่างเป็นมิตร มาใช้ในกระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิชาการ