การศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูดนตรี ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ การศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูดนตรี ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์
เฉลิมชัย เจริญเกียรติกานต์
ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูดนตรีที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูดนตรีประจำการในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูดนตรีที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50            เป็นเพศหญิง จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ส่วนประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนใหญ่ 5-10 ปี                     จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมากกว่า 10 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ 2) ผลการศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูดนตรี                    ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.26)                         เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความสงสัยใฝ่รู้                (  = 3.59, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ด้านการลงข้อสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ (  = 3.46,                      S.D. = 1.21) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการขยายความรู้สู่นวัตกรรม (  = 2.58, S.D. = 1.09)

Article Details

บท
บทความวิจัย