ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความสำเร็จของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความสำเร็จของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • เชาวลิต ประสิทธิ์ Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • กนกพร ชัยประสิทธิ์ Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Keywords: External Factors, Business Success, Small and Medium Enterprises

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the general factors of business that affect the success of small and medium enterprises, 2) to study the importance levels of external factors and the success of small and medium enterprises and 3) to study 30 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University  the relationship of external factors and the success of small and medium enterprises. The sample used in this study was 393 entrepreneurs of small and medium enterprises in Chachoengsao Province. The research instrument for collecting data was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic, one way ANOVA and correlation anlyse at the significance level of .05. Variables used in analyzing general factors’s data of business consist of size of business, types of business structures, forms of business, number of employees and length of business. The external variables were politics, economic, society and culture, and technology. The dependent variable was the success of small and medium enterprises consist of growth, profit capability and business stability. The results of the study found that general factors of business effected to the success of small and medium enterprises in Chachoengsao Province which have a difference of forms of business and number of employees were affect the difference of small and medium enterprises’s success. The overall importance level of external factors and the success of small and medium enterprises were at the moderate level. The result of relationship analysis fount that the external environment factors consists of politics, economic, society and culture, and technology had a 31Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University
32 relationship to the success of small and medium enterprises in Chachoengsao Province at the moderate level with the significance of .05

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เชาวลิต ประสิทธิ์, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi *Corresponding author e-mail: chawalit_p@mail.rmutt.ac.th (Received: March 8, 2019; Revised: April 20, 2019; Accepted: May 7, 2019)

References

ขวัญปภัสสร จานทอง. (2557). อิทธพิลของปัจจัยภูมิหลัง การมุ่ง ประกอบการ และเครือข่ายทางสังคม ต่อความส าเร็จทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี. วารสารสมาคมนักวิจัย. 19,1 (มกราคม-เมษายน), 123-134.
ชูเกียรติ จากใจชน. (2546). ปัจจัยที่เกยี่วข้องกับการเจริญเตบิโตของ ธุรกิจขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นฤมล พึ่งทอง. (2557). ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ จากประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. ปภพพล เติมธีรกิจ. (2555). ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการดา เนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม.
พิชิต ฤทธจิ์รูญ. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร์. (พิมพ์ ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ออฟเคอร์มีสท์.
Indarti, N. & Langenberg, M. (2004). Factors Affecting Business Success Among SMEs: Empirical Evidences from Indonesia. Paper Presented at The Second Biannual European Summer University.
Sammut-Bonnici, T. & Galea, D. (2015). PEST Analysis. Malta: University of Malta.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row Publication.
Published
2019-06-30
Section
Research Article