บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Role of Public Organizations towards the Development of Sustainable Nature based Tourism in Kaenglamduan Waterfall Area, Amphoe Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province

  • วลัยพร สุขปลั่ง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ศุภกัญญา เกษมสุข คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • อัญญานี อดทน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Keywords: Role of Public, Sustainable Nature based Tourism

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the role of public organizations towards the development of sustainable nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province and 2) to study the development roles of public organizations in order to create a sustainable nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area. This research was qualitative research. The instruments used were a semi-structured in-depth interview questions, the purposive sampling technique was used to select 10 samples, data was analyse by content analysis and package software. The research found that public organizations had a role towards the development of sustainable nature based tourism and there were 5 roles consists of 1) public relation, 2) resource allocation from public tourism location, 3) information, 4) human resource development and 5) planning. In addition, the guidelines of role development for public organizations toward sustainable nature based tourism in Kaenglamduan Waterfall area, Amphoe Nam Yuen, Ubon Ratchathani Province had 2 roles consists of service roles and conservation of natural resources roles. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วลัยพร สุขปลั่ง, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี2559. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2560 จาก https://www.mots.go. th/more_news.php?cid=438&filename=index.
คมลักษณ์ สงทิพย์. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ฉันทัช วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สามลดา.
เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2552). บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ และหควณ ชูเพ็ญ. (2558). การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: วิเคราะห์กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 8(2), 467-478.
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2557). ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสังคมศาสตร์, 10(2), 127-149.
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, สุวรรณี ตรีวัฒนาวงศ์ และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี. (2559). สัมภาษณ์. 28 พฤศจิกายน 2559.
สุถี เจริญศรี. (2558). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Fennell, D. A. (1999). Ecotourism and Introduction. London: Routledge.
Published
2019-06-01
Section
Research Article