ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทำงานของ พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทำงานของ พนักงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด

  • อดิศักด ิ์ เองมหัสสกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • ศศนันท์ วิวฒันชาต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • ฉัตยาพร เสมอใจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Keywords: Transformational Leadership, Work Effectiveness

Abstract

The objectives of this research were to study the transformational leadership and the work effectiveness of employees, and to find the correlation of the transformational leadership and the work effectiveness of employees at Professional Outsourcing Solutions Company Limited. Questionnaires were used as a tool to collect data from 45 office employees. The statistical analysis used were number, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. The results of this research found that the overall of the transformational leadership of employees at Professional Outsourcing Solutions Company Limited was at the high level. When considering separately, all aspects were at the high level included idealized influence or charisma leadership was found to be the most important for employees, follow by intellectual stimulation, inspiration motivation and individualized consideration respectively.
The overall of the work effectiveness of the employees was at the high level. When considering separately, all aspects were at the high level included quantity was found to be the most important for employees, follow by quality, time and cost respectively. The transformational leadership and the work effectiveness of employees at Professional Outsourcing Solutions Company Limited has an averagely positive relation at the statistical significance level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ วัฒนาวิโส. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าแบบสร้างความ เปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาคริต ศรีขาว. (2551). ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จ ากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด. (2561). ข้อมูลบริษัท โปร เฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด. สัมภาษณ์. 18 ธันวาคม 2561.
อภิรัตน์ กังสดารพร, ฉัตรวรัญ องคสิงห์ และธีระ ชินภัทร รามเดชะ. (2556). ภาวะผู้น าของอธิการบดีกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 9(15), 83-97.
อรรถวิท ชื่นจิตต์. (2558). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนรุ่นเจน เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Bass, B.M. & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformation Leadership.
London: Sage. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.
Peterson, E. & Plowman, G. E. (1953). Business Organizational and Management. Illinois: Irwin.
Published
2019-06-30
Section
Research Article