ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกสหกิจศกึษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Online Management Information System of the Cooperative Education and Professional Experience Internship, Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University

  • พนิดา พานชิกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • อภิวัฒน์ สกุเหลือง กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: Cooperative Education System, Management Information System, Professional Experience System

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop online management information system of the cooperative education and professional experience Internship, Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University 2) to evaluate the efficiency of Online Management Information System of The Cooperative Education and Professional Experience Internship, and 3) to evaluate user satisfaction of Online Management Information System of The Cooperative Education and Professional Experience Internship. The samples had 4 groups consist of 1) 140 students, 2) 2 Cooperative Education and Professional Experience Center administrator, 3) 7 subject lecturers, and 4) 36 enterprises. The instruments used in this research were 1) online management information system of the cooperative education and professional experience internship Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat University 2) efficiency evaluation questionnaire, and 3) user satisfaction questionnaire.

        The results of this research found that the development of online management information system of the cooperative education and professional experience Internship can actualy be used. The working system has 2 functions consists of 1) front-end users function and back-end (admin) function. The results of the system efficiency by experts were at higher level (  = 4.55, S.D. = .52) and the results of user satisfaction was at a goof level (  = 4.34, S.D. = .63).

Downloads

Download data is not yet available.

References

เด่นชัย สมปอง, สายชล จินโจ, สุขแสง คูกนก และเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2557). การพัฒนาระบบบรหิารจัดการฝกึประสบการณ์ วิชาชีพโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 6(11), 65-80.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ: บริษัทวี อินเตอร์พรินท์.
พิสุทธา อารีราษฏร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม.
สุพจน์ บวัเลิง, สุพจน์ บวัเลิง, วิชุดา มาโยธา และฐิตาภัทร์ โสมาบุตร. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศกึษา คณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด. รายงาน สืบเนื่องการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน ไทยแลนด ์4.0”. 370-381. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลยัราชภฏั ร้อยเอ็ด.
Joseph, S., Valacich & Christoph, S. (2016). Information System Today. (7th ed). USA: Pearson Education.
Published
2019-06-30
Section
Research Article