รูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0”

Activity Model for Youth Development in Sisaket Province to Conform with The Country Development Under Thailand 4.0

  • วิมล หลักรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: Activity Model, Youth Development, Sisaket, Thailand 4.0

Abstract

The objectives of this research were 1) to study an appropriate activity model for youth development in Sisaket province and 2) guidelines on promoting appropriate activity model foryouth development in Sisaket province to conform with the country development under “Thailand 4.0”. This research was a quantitative and qualitative research. The sample of a quantitative research was 398 youthin Sisaket province, the data was collected by questionnaire, the statistics used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The informants in qualitative research were 2 youth who were activity specialists 2 youth who recieved the outstanding Youth Award, and representatives from unit which reaction for youth development, the data was collected by focus group. The study show that most of samples were female, their age between 20-21 year old, their comments on the activity model for youth development in Sisaket province to conform with the development country under “Thailand 4.0” were the most appropriate activity was the social responsibility activity followed by cultural and art, sport activities, academic and recreational activities respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

บวร เทศารินทร์. (2559). ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.drborworn.com.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). วิธีการทางสถิติส าหรบัการวิจยั เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบอื้งต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2559). ส านักงานสภามหาวทิยาลยั รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สบืค้นเมื่อ 29 พฤศจกิายน 2559 จาก https://www.sut.ac.th/ouc.
สำนักบริหารการทะเบียน. (2559). ระบบสถิตแิละทางการทะเบยีน ข้อมูล ประชากรและบ้าน. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2559 จาก https://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php.
Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization. New York: McGraw-Hill.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York. Harper and Row Publications.
Published
2019-06-30
Section
Research Article