พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬา ที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

Money Spending Behavior of Student - Athletes Participating in University Sports: Ubon Ratchathani Rajabhat Games

  • ธรรมรักษ์ ละอองนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • อำไพ ยงกุลวณิช คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Keywords: Spending Behavior, Athletes, University Sports

Abstract

The objective of this research was to study the level of spending behavior of student-athletes who participated in Ubon Ratchathani Rajabhat Games at Ubon Ratchathani Rajabhat University by surveyed 385 of student-athletes. The statistics used for data analysis included frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.

        The research results found: the majority of the respondents of 226 or 58.7 percent were male which represent 276 respondents or 71.7 percent of student-athletes from age 18-20 years old, 134 respondents or 34.8 percent are third year students and 123 respondents or 37.9 percent had income between 9,001 - 10,000 baht per month. Five factors of spending behavior affect students-athletes who participated in UBRU Games 2019 overall the finding is at medium level ( = 2.60). Factors that affect spending behavior are following: 1) spending for social needs is at medium level ( = 3.02) which explored the purchase and spending of souvenirs and gifts onto high level ( = 3.83). 2) spending for basic needs is medium level ( = 2.96) necessity include food which is at high level ( = 3.94)  3) spending for consumption overall is at medium level ( = 2.58) necessity include communication expenditure in high level ( = 3.57) 4) recreation activities participation needs overall is at low level ( = 2.35) by other expenses is at medium level ( = 3.08)  and 5) spending for personal athlete needs overall is at low level ( = 2.07) include athlete clothing in medium level ( = 2.55).  

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกรัตน์ เอี่ยมอรุณวรรณ. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ จ่ายและการใชเ้วลาของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ทรายทอง เลิศเปียง. (2557). พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปาง พาณิชยการและเทคโนโลยี. วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 4(6), มกราคม-มิถุนายน 2557, 15-26.
นฐนัธย์ ใยบัว. (2556). รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.
ปรางพรรณ วรรณกูล. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ฟุ่มเฟือยของวัยรุ่นในจังหวัดล าปาง. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 จาก https://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/289.
พัชรี สารวิโรจน์. (2553). พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่. วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี. (2562). เอกสารประกอบการประชมุการ เตรียมการจัดงานกีฬามหาวิทยาลยัครั้งที่ 46 ราชภฏัอุบลราชธานี เกมส์. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี.
มาร์เก็ตอุ๊ปส์. (2560). เปิดมุมมองพฤตกิรรมทางการเงินของคนไทย: ออมไม่พอ ใช้จ่ายไม่จำเป็น ออมผิดที่. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 จาก https://www.marketingoops.com/reports/ behaviors/customer-insights-by-tmb-analytics/.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่สบิสอง พ.ศ. 25602564. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). บทสรปุผู้บริหาร การสา รวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 จาก https://www.nso.go.th/.
สุวงษ์ พิมพิสณฑ์. (2547). พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่กู้ยมืเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในจังหวัดเลย: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเลย ประจ าปี 2544. วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.
เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี. (2559). แบบแผนการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยจากความ ต้องการถือเงินของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน. Verdian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 2559, 597-609.
อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ. (2557). พฤติกรรมการใช้จา่ยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่ เทศบาลตา บล หนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่. การค้นคว้า แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row Publications.
Published
2019-06-30
Section
Research Article