อิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชมุชน ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Structural Equation Modeling of Creative Economy Business Resources Utilization and Creative Economy Strategies Implementation toward the Sustainability of Northern Thai Community Based Enterprises

  • กษิดิศ ใจผาวัง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ฉตัรฤดี จองสุรียภาส สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Keywords: วิสาหกจิชุมชน เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Abstract

The objective of this research was to study the structural equation model of creative economy business resources utilization and creative economy strategies implementation towards the sustainability of community- based enterprises in Northern of Thailand. The population used in this study was the community based enterprise entrepreneurs in 17 provinces in Northern of Thailand. The sample was 558. The instruments used to collect the research data were questionnaire The data were analyzed by using the AMOS program. The results of this research found that Creative economy business resources utilization had a direct effect on economy strategies implementation and also directly affected the sustainability of community-based enterprises as well as the creative economy strategy implementation directly influenced community-based enterprise’s sustainability. Intellectual resources had a strongest effect on economy strategies implementation and sustainability of community-based enterprises and other resources such as financial resources, labor resources, and physical resource respectively. The creative economy strategy that highly effect the community-based enterprise was eco-friendly production strategy. There were other strategies such as innovation strategy, marketing strategy, alliance strategy, staff strategy and differentiation strategies also influenced sustainability as well. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

โกสินทร์ ชำนาญพล. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่าย การตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานพินธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จิระนุช ชาญณรงค์กุล. (2559). การพัฒนาวิสาหกิจชมุชนต้นแบบ. สืบค้น เมื่อ 12 กุมภาพันธ ์2560 จาก https://ssnet.doae.go.th/wpcontent/uploads/2015/10/01_QR-codeการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนต้นแบบ.pdf.
ทิวา แก้วเสริม. (2551). รายงานการวจิัยเรื่อง ปญัหาและความต้องการการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบูรณ์. ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทศิ สังขรัตน์. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ วิสาหกิจชุมชนในเขต ลุ่มทะเลสาบสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
นิยม คำบุญทา และดราภรณ์ เดชพลมาตย์. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการดา เนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชมุชนผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร จังหวดั พระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลยัราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา.
พิษณุ บุญนิยม และกล้าณรงค์ สุทธิรอด. (2561). การพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวดัก าแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ ์2561 จาก https://e-par.kpru.ac.th/epar/A1/A0005-3620500391873-201805111526053414.pdf.
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางสู่ความส าเร็จ ของการประยุกต์ใช้ GHP: ผลิตภณัฑ์แคบหมูในจังหวัดเชยีงราย. เชียงราย: ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.
สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการน า มะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอางและอาหารแปรรูป. สงขลา: สำนักงานเลขานกุาร คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. สัญญา เคณาภูมิ. (2558). แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ ุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2(3), 68-85.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ. (2560). ส่วนที่ 2.1: ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาทยี่ั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2560 จาก https://www.nesdb.go.th/download/plan10/2_1.pdf.
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2557). ระบบ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561 จาก http://smce.doae.go.th/index.php.
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2560). การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561 จาก http://www.sceb.doae.go.th/index_n2. html.
สุกัญญา ดวงอุปมา. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดี ของ วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์. วารสารการพัฒนาชมุชนและ คุณภาพชีวติ, 2(2), 133-139.
สุชาติ จรประดิษฐ์. (2557). อิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจัยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลักษณะของ ผู้ประกอบการที่มตี่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (โอทอป) ระดับ 5 ดาวในประเทศไทย. วิทยานพินธ์บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สุนิษา กลิ่นขจร. (2558). การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูก ประคบสมุนไพรบ้านเขานาใน ตา บลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัด สุราษฏร์ธานี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2), 2643-2655.
สุพาดา สิริกุตตา. (2557). กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความสา เร็จ ขององค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนบน. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2557 จาก http://kasetsart journal.ku.ac.th/kuj_files/2013/A1311251433136718.pdf.
อุสา สุทธิสาคร. (2555). การเรียนรู้และการจัดการความรู้ดา้นวิสาหกิจ ชุมชน ของชุมชนบา้นร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย.
Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development: Environment Conservation. Environmental Conservation, 14(2), 101-110.
Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 99-121.
Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis. (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Hoelter, J. W. (1983). The Analysis of Covariance Structure: Goodness-of-Fit Indices. Sociological Method and Research, 11(3), 325-344.
Hoyle, R. H. (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Fundamental Issues and Applications. California: Sage Publications.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
Schumacker, R., Lomax, E. & Richard, G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Massachusetts: Harvard University Press.
Published
2019-06-30
Section
Research Article