การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Community Identity Communication for Tourism Promotion

  • เมธาวี จำเนียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Keywords: Identity communication, Tourism, Community

Abstract

"Identity communication" is the selection and communication of identity which is unique and different from the others. Identity communication is important in many dimensions, especially in terms of advertising and public relations. Including organizations which attract target groups, their products, services or organizations. In the dimension of the community, which is a group of people together and have a sustainable location. They have a way of life, invented arts, culture and wisdom and inherit from one generation to the next generation. It causes community identity affecting the tourism. Communities can communicate their identities by choosing unique content or issues in the community inspiring tourists to visit their community. At the same time, community should communicate continuously community brand and identity through various media. This article points out the meaning, the importance of perceiving and understanding the identity of one's own community, linking to community identity communication to promote tourism, identifying strategy of community identity communication and identity analysis of case studies. This is for readers to use as a guide to communicate the identity of the community to promote tourism of their own community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2549). ใต้ฟากฟ้าแห่งการศึกษา สื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารภาพรวมจากงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
การท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง. (2561). Sep 2018 สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เดือนกันยายน ปี 2561 (ข้อมูลเบื้องต้น) (16 ต.ค. 2561). สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid =498&
filename=index
________. (ม.ป.ป.) แหลมตะลุมพุก. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561, จาก https://
thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1871
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้นำชุมชน ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 20 กันยายน 2561.
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้นำชุมชน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 24 กรกฎาคม 2561.
ชัยยุทธ์ ถาวรานุรักษ์. (2560). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: เอ เอ เอ เซอร์วิส.
เทพกร ณ สงขลา. (2556). รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน ในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย. (2554). การนันทนาการ. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991).
ไพโรจน์ วิไลนุช. (2557). การบริหารการสื่อสารขององค์กร: การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.
รุ่งนภา พิตรปรีชา. (2556). พลังแห่งการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่.
รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ. (2558). การสื่อสารองค์กร แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวรรณ องค์ครุฑรักษา. (2561). การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทนา รัตนอำนวยศิริ. (2554). ลานสกาที่ว่า “อากาศดีที่สุดในประเทศไทย”. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/100141
อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2560). นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Molleda, J. & Jain, R. (2013). Identity, perceived authenticity, and reputation: A dynamic association in strategic communications in Carroll, C.E. (Ed.). The handbook of communication and corporate reputation. UK: Wiley & Sons, Inc.
Ratanakosol, K., Pathumcharoenwattana, W. & Kimpee, P. (2016). Learning process for creating community identity. Retrieved November, 14, 2018, from https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/04/shsconf_erpa
2016_01067.pdf.
Published
2019-06-30
Section
Research Article