การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ผู้แต่ง

  • กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
  • ชัยรัตน์ ต.เจริญ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
  • สินีนาถ สาตร์เวช คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
  • ภาวิณี เจริญศิริสุทธิกุล คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คำสำคัญ:

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด, การแพทย์แผนไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ารับการรักษาและบริการทางสุขภาพที่คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี  = .01  p = .93  df = 1  GFI = 1  AGFI = 1  RMR = 0  Standardized Residual = .09 และ Q-Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม ซึ่งองค์ประกอบของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยจะให้ความสำคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก (.88) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (.72), ด้านราคา (.65) และส่วนที่ให้ความสำคัญลำดับสุดท้าย คือด้านการส่งเสริมการตลาด (.56)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กิตติ ศศิวิมลลักษณ์, คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ชัยรัตน์ ต.เจริญ, คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

สินีนาถ สาตร์เวช, คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ภาวิณี เจริญศิริสุทธิกุล, คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

References

กรทิพย์ จันทร์แจ้ง วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือก
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 3(3), 119-132.
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556. นนทบุรี: กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2552). การตลาดบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพจน์ เภตรากาศ และคณะ. (2552). การบูรณาการการแพทย์แผนไทย: ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข. นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.
พชรมน พรหมศวร และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์. (2554). สัดส่วนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นลำดับแรก. ศรีนครินทร์เวชสาร, 26(พิเศษ), 236-239.
พรชัย ดีไพศาลสกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2557). การสร้างคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตอบรับของผู้รับบริการและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน. วารสารธรรมศาสตร์, 33(1), 33-45.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. (2539). การแพทย์แผนไทยการแพทย์องค์รวม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา, 7(1), 94-104.
สมพิศ กองอังกาบ อโณทัย งามวิชัยกิจ และลัดดา วัจนะสาลิกากุล. (2559). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(3), 295-304.
สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์. (2556). การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
Jump, N. (1978). Psychometric Theory. (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
Jutrakul, P. (2561). เผยคนไทยใช้สมุนไพรและบริการแพทย์แผนไทยมากขึ้น. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2563 จาก https://www.shorturl.asia/vTIz.
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2011). Service Marketing: People, Technology, Strategy. (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29