ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย