การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ฤติมา มุ่งหมาย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • วรนุช กุอุทา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • รัชนิกร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ต้นทุนและผลตอบแทน, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, วิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ย้อมสี และ
ทอผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อในเขตจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก จำนวน 28 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปริมาณการผลิตผ้าไหมทั้งปีประมาณ 540 เมตร มีรายได้จากการขายต่อปีเท่ากับ 1,691,500 บาท ต้นทุนการผลิตต่อปีเท่ากับ 298,430 บาท จำแนกเป็นต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 159,280 บาท ต้นทุนค่าแรงงานเท่ากับ 93,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 46,150 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อเมตรเท่ากับ 552.64 บาท 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,393,070 บาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 82.36 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,372,685 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 81.15 ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดการประหยัด และกำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ฤติมา มุ่งหมาย, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วรนุช กุอุทา, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รัชนิกร วรรณสถิตย์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กัญญา จันทนะชาติ และคณะ. (2563). รายงานการวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษา บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
แก้วมณี อุทิรัมย์ และคณะ. (2560). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา, 12(2), 116-124.
จตุพร พินิจนึก. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเส้นไหมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคก ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิถีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 4(2), 350-367.
ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา. (2558). การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ: จูน พับลิชชิ่ง.
ไพบูลย์ ผจงวงศ์. (2561). การบัญชีเพื่อการจัดการ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: แสงดาว.
มนวิกา ผดุงสิทธิ์. (2559). การบัญชีต้นทุน. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2561). การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส.
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2564). การบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ:
ทีพีเอ็น เพรส.
สลักฤทัย สมฤทธิ์ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2555). การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 5(1), 116-125.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29