ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • อุตัมซิงห์ จาวาลา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • อัยรดา พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

         ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 คิดเป็นร้อยละ 47.30

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อุตัมซิงห์ จาวาลา, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อนันต์ สุนทราเมธากุล, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อัยรดา พรเจริญ, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

เครือมาศ มีเกษม. (2554). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคลากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ชนิกา กุลวานิช. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา. ใน นาถนเรศ อาคาสุวรรณ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”.
(865-874). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ชมภูนุช แตงอ่อน. (2563). ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2563 จาก https://www.gsb.or.th/
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2547). การตลาดบริหาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ณพสกล สีมานะชัยสิทธิ์. (2563). ความเป็นมา และความสำคัญ-สมมุติฐาน และแรงบันดาลใจ. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2562 จาก http://nopsakon-net.blogspot.com/2007/03/1.html.
ณัฐกานต์ ภู่เอี่ยม. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนำเข้าของผู้บริโภค.
วารสารบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3(6), 27-33.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2552). การจัดการการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
นมัสการ มรรคสุนทร. (2558). ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเรือนอเนกประสงค์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
มาร์เก็ตเทียร์. (2563). ตลาดเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้าน. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 จาก http://marketeeronline.co.th.
วิชุดา หว่างจ้อย. (2563). ศึกษาพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 4(1), 59-78.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2551ก). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2551ข). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.
โศภณ นนทประดิษฐ์. (2558). ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, 8(1), 190-200.
อนันตรา. (2562). ธุรกิจติดดาว น่าลงทุนที่สุดในอุบลฯ แล้วคุณจะรออะไร. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2562 จาก http://anantraplus.com.
อมรรัตน์ ทับทิมศรี. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทเหล็กดัดของผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.
อรรถพล ฟูไฟ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. (3rd ed.). New York: John Wiley, Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29