การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา

ผู้แต่ง

  • นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์
  • ธราธร ภูพันเชือก
  • พริษฐ์ พนมเสริฐ

คำสำคัญ:

การพัฒนา, คุณภาพการบริหารจัดการ, กองทุนสวัสดิการชุมชน

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา 2) คุณภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา และ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาร่วมกับเอกสารงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎี ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 314 คน
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในรูปของคณะกรรมการที่ชัดเจน มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎระเบียบ และมีการจัดทำบัญชีการเงินที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสมาชิกมีส่วนร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและสอดคล้องกับศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพการบริหารจัดการมากเป็นลำดับแรก คือ ด้านการดำเนินงาน รองลงมา คือ ด้านคณะกรรมการ ด้านการจัดสวัสดิการ
ด้านการติดตามและควบคุม ด้านการวางแผน ตามลำดับ ส่วนคุณภาพการบริหารจัดการลำดับสุดท้าย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนพบว่า ควรมี
การจัดทำแผนประจำปีของกองทุนให้ชัดเจน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการบริหารจัดการ ขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น กำหนดสวัสดิการผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยตระหนักถึงศักยภาพของกองทุน และสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนให้กับสมาชิก การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง และ การทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

Author Biographies

นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ธราธร ภูพันเชือก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พริษฐ์ พนมเสริฐ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30