ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – มิถุนายน 2565

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย