บทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร

ผู้แต่ง

  • ศิระ ศรีโยธิน

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร, การตลาดบริการ, การบริหารการตลาด

บทคัดย่อ

        องค์กรธุรกิจสามารถพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กรได้โดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ บทความนี้มีเป้าหมายที่จะอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร โดยบทความจะเริ่มจากการอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรโดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ เพื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในองค์กรและผลลัพธ์ต่อพนักงานภายในองค์กรตามแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ก่อนปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร

Author Biography

ศิระ ศรีโยธิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

References

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้. (2563). แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด. สืบค้นเมื่อ

ธันวาคม 2564 จาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-แก้หน.pdf.

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2564). ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมหลัง COVID-19. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 จาก https://www.krungsri.com/getmedia/ab21638a-4089-4bb4-bb8a-62ba89d2c7da/RI_Future of Tourism_210121_TH.pdf.aspx.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). รายงานแนวโน้มธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 จาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/BLP/BLP_TH_Q2_2019_4akj4a6n.pdf.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2558). ภาคบริการแรงขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจไทย. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564) จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib

_/article28_04_58. Pdf.

Aurand, T. W. Gorchels, L. & Bishop, T. R. (2005). Human Resource Management's Role in Internal Branding: An Opportunity for Cross-Functional Brand Message Synergy. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 163-169.

Balmer, J. M. & Gray, E. R. (2003). Corporate Brands: What Are They? What of Them? European Journal of Marketing, 37(8), 972–997.

Baranik, L. Roling, E. & Eby, L. (2010). Why Does Mentoring Work? The Role of Perceived Organizational Support. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 366-373.

Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share

the Vision. Organizational dynamics, 18(3), 19-32.

Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectation. New York:

The Free Press.

Baumgarth, C. & Schmidt, M. (2010). How Strong is the Business-to-Business Brand in

the Workforce? An Empirically-Tested Model of Internal Brand Equity in a Business-to-Business Setting. Industrial Marketing Management, 39(8), 1250-1260.

Bergstrom, A. Blumenthal, D. & Crothers, S. (2002). Why Internal Branding Matters: the Case of Saab. Corporate Reputation Review, 5(2), 133-142.

Boyd, G. & Sutherland, M. (2006). Obtaining Employee Commitment to Living the Brand of

the Organization. South African Journal of Business Management, 37(1), 9-20.

Brown, D. M. (2022). Internal Marketing: Theories, Perspectives, and Stakeholders. London: Routledge.

Burmann, C. & Zeplin, S. (2005). Building Brand Commitment: A Behavioural Approach to Internal Brand Management. The Journal of Brand Management, 12(4), 279-300.

Burmann, C. Zeplin, S. & Riley, N. (2009). Key Determinants of Internal Brand Management Success: An Exploratory Empirical Analysis. Journal of Brand Management, 16(4), 264−284.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Bycio, P. Hackett, R. D. & Allen, J. S. (1995). Further Assessments of Bass’s (1985) Conceptualization of Transactional and Transformational Leadership. Journal of Applied Psychology, 80,(4), 468–478.

Casper, W. J. et al. (2011). Work–Family Conflict, Perceived Supervisor Support and Organizational Commitment Among Brazilian Professionals. Journal of Vocational Behavior, 79(3), 640–652.

Chong, M. (2007). The Role of Internal Communication and Training in Infusing Corporate Values and Delivering Brand Promise: Singapore Airlines' Experience. Corporate Reputation Review, 10(3), 201-212.

De Chernatony, L. (2010). From Brand Vision to Brand Evaluation: The Strategic Process of Growing and Strengthening Brands. (3rd ed.). London: Routledge.

De Chernatony, L. & Cottam, S. L. (2009). Creating and Launching a Challenger Brand: a Case Study. The Service Industries Journal, 29(1), 75–89.

De Chernatony, L. & Dall’Olmo Riley, F. (1999). Experts Views About Defining Services Brands and the Principles of Services Branding. Journal of Business Research. 46(2), 181–192.

De Chernatony, L., Cottam, S. & Segal-Horn, S. (2006). Communicating Services Brands' Values Internally and Externally. The Service Industries Journal. 26(8), 819-836.

Gotsi, M. & Wilson, A. (2001). Corporate Reputation: Seeking a Definition. Corporate Communications An International Journal, 6(1), 24-30.

Groom, S. et al. (2008). Internal Branding-A Human Resources Perspective. Toronto: Canadian Marketing Association.

Hardaker, S. & Fill, C. (2005). Corporate Services Brands: The Intellectual and Emotional Engagement of Employees. Corporate Reputation Review, 7(4), 365–376.

Hatch, M. J. & Schultz, M. (2003). Bringing the Corporation Into Corporate Branding. European Journal of Marketing, 37(8), 1041-1064.

Ind, N. (2017). Branding Inside Out: Internal Branding in Theory and Practice. London: Kogan Page.

Judson, K. M. et al. (2006). Building a University Brand from Within: University Administrators' Perspectives of Internal Branding. Services Marketing Quarterly, 30, 54–68.

Kasper, H. (2002). Culture and Leadership in Market-Oriented Service Organizations. European Journal of Marketing, 36(9), 1047-1057.

King, C. & Grace, D. (2005). Exploring the Role of Employees in the Deliverance of the Brand:

A Case Study Approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 8(3), 277–295.

King, C. & Grace, D. (2008). Internal Branding: Exploring the Employee’s Perspective. Journal of Brand Management, 15(5), 358-372.

King, C. & Grace, D. (2010). Building and Measuring Employee-Based Brand Equity. European Journal of Marketing, 44(8), 938-971.

King, C. & Grace, D. (2012). Examining the Antecedents of Positive Employee Brand-Related Attitudes and Behaviors. European Journal of Marketing, 46(4), 469-488.

Martin, G. P. et al. (2005). Branding: A New Performance Discourse for HR? European Management Journal, 23(1), 76-88.

McKenna, E. F. (2020). Business psychology and organizational behavior. (6th ed.). London: Routledge.

Morhart, F. M. Herzog, W. & Tomczak, T. (2009). Brand-Specific Leadership: Turning Employees into Brand Champions. Journal of Marketing, 73(5), 122-142.

Mosley, R. (2007). Customer Experience, Organizational Culture and the Employer Brand. Journal of Brand Management, 15(2), 123-134.

Peccei R. & Rosenthal P. (2001). Delivering Customer-Oriented Behavior through Empowerment: An Empirical Test of HRM Assumptions. Journal of Management Studies, 38(6),

-857.

Podsakoff, P. M. MacKenzie, S. B. & Bommer, W. H. (1996). Transformational Leader Behaviors and Substitutes for Leadership as Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Management, 22(2),

–298.

Punjaisri, K. & Wilson, A. (2011). Internal Branding Process: Key Mechanisms, Outcomes and Moderating Factors. European journal of Marketing, 45(10), 1521-1537.

Punjaisri, K. (2008). Brand Promise Delivery from the Customer Interface Employees' Perspective. Dissertation Degree of Doctor of Philosophy, University of Strathclyde.

Punjaisri, K. Evanschitzky, H. & Wilson, A. (2009). Internal Branding: An Enabler of Employees' Brand-Supporting Behaviors. Journal of Service Management, 20(2), 209-226.

Sartain, L. (2005). Branding from the Inside Out at Yahoo!: HR’s Role as Brand Builder. Human Resource Management, 44(1), 89-93.

Schultz, M. & De Chernatony, L. (2002). Introduction: The Challenges of Corporate Branding. Corporate Reputation Review, 5(3), 105-114.

Schultz, R. T. (2005). Developmental Deficits in Social Perception in Autism: the Role of

the Amygdala and Fusiform Face Area. International Journal of Developmental Neuroscience, 23(3), 125-141.

Sharma, N. & Kamalanabhan, T. (2012). Internal Corporate Communication and Its Impact on Internal Branding: Perception of Indian Public Sector Employees. Corporate Communications: An International Journal, 17(3), 300-322.

Sriyothin, S. (2016). Influence of Internal Communication on Employees’ Brand Outcomes. Dissertation Degree of Doctor of Philosophy, The University of Salford.

Thomson, K. et al. (1999). The Buy-in Benchmark: How Staff Understanding and Commitment Impact Brand and Business Performance. Journal of Marketing Management, 15(8), 819-835.

Tosti, D. T. & Stotz, R. D. (2001). Building Your Brand from the Inside out. Marketing Management, 10(2), 28-33.

Uen, J. F. et al. (2012). Increasing HR's Strategic Participation: The Effect of HR Service Quality and Contribution Expectations. Human Resource Management, 51(1),

-24.

Vallaster, C. & De Chernatony, L. (2005). Internationalisation of Services Brands: The Role of Leadership During the Internal Brand Building Process. Journal of Marketing Management, 21(1-2), 181-203.

Vallaster, C. & De Chernatony, L. (2006). Internal Brand Building and Structuration: The Role of Leadership. European Journal of Marketing, 40(7/8), 761-784.

Wallace, J. C. et al. (2011). Structural and Psychological Empowerment Climates, Performance, and the Moderating Role of Shared Felt Accountability: A Managerial Perspective.

The Journal of Applied Psychology, 96(4), 840-850.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30