การบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการรับฝากและส่งต่อ ของฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาโป่งน้ำร้อน

ผู้แต่ง

  • ศิริประภา เพราะไธสง
  • นลินี ชนะมูล

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการกระบวนการ, การจัดการความสูญเปล่า, หลักการ ECRS

บทคัดย่อ

   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสูญเปล่าในกระบวนการรับฝากและส่งต่อของ
ฝ่ายปฏิบัติการ 2) เพื่อบริหารจัดการกระบวนการโดยใช้หลักการ ECRS และ 3) เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับฝากและส่งต่อของฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีประชากรของการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการจำนวน 8 คน จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาโป่งน้ำร้อน ทำการศึกษาในกระบวนการการรับฝากและเตรียมการส่งต่อไปยังศูนย์ไปรษณีย์สำหรับลูกค้าประเภทแบบรายเดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นำแผนภูมิกระบวนการไหลมาแสดงขั้นตอนและทำการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน และใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่าสามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการรับฝากและส่งต่อ ก่อนการปรับปรุงมีจำนวนทั้งหมด 12 กิจกรรม และหลังจากที่ทำการปรับปรุงกระบวนการใหม่แล้วสามารถลดขั้นตอนการทำงานเหลือเพียง 6 กิจกรรม โดยทำการตัดกิจกรรมการขนย้ายพัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ทำการรวมขั้นตอนการพิมพ์ใบอนุญาตและการคัดแยกที่สามารถทำด้วยกันได้ การเรียงขั้นตอนการทำงานใหม่โดยการคัดแยกสามารถทำหลังจากขั้นตอนการรับฝากพัสดุได้ทันที และการทำขั้นตอนให้ง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนจากการพิมพ์ใบอนุญาตเป็นการประทับตราลงบนพัสดุ ก่อนการปรับปรุงใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 392 นาที หรือ 6 ชั่วโมง 32 นาที หลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานใช้เวลาในการทำกิจกรรม 294 นาที หรือ 4 ชั่วโมง 54 นาที ซึ่งสามารถลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมลงได้ 98 นาที คิดเป็นร้อยละ 25

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศิริประภา เพราะไธสง

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

นลินี ชนะมูล

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

References

กมลมาลย์ แจ้งล้อม และปุญญภพ ตันติปิฎก. (2563). TRANSPORT & LOGISTICS 2020: อีไอซีวิเคราะห์ธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2020 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น

จากแรงกดดันด้านราคา. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 จาก https://www.scbeic.com/th/ detail/file/product/6563/fjvy8kfdv8/EIC_Industry-review_parcel_20200120 .pdf.

กุสุมา ไชยโชติ. (2559). การลดระยะเวลาการเติมสินค้าหน้าชั้นวางโดยใช้ระบบคัมบัง กรณีศึกษา

ธุรกิจค้าปลีก. การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

จุฑาภรณ์ แก้วสุด. (2562). การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตถุงมือยาง จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชวลิต บุญเกิด และสมิหรา จิตตลดากร. (2562). การเปลี่ยนแปลงบทบาทบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 6(2), 368-381.

ชานนท์ หวังดี. (2559). เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท AA

อีคอมเมิร์ซ. การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธันฐภัทร์ ราศรีมิล และบุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ. (2561). การเพิ่มผลิตภาพการทำงานของกระบวนการ

รับและคืนสินค้าทั่วไป กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 12(16),

-26.

นภัสรพี ปัญญาธนวาณิช. (2560). การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์. การศึกษาค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นพดล ศรีพุทธา และบุญสิน นาดอนดู่. (2562). การลดความสูญเปล่าในกระบวนการกลึงข้อต่อท่อโดยใช้

เทคนิค ECRS. ใน ภาสวรรธน์ วัชรดารงค์ศักดิ์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (605-616). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

ปานหทัย มหา และปณัทพร เรืองเชิงชุม. (2564). การลดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจผลิตและจำหน่ายประตูไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(1), 47-69.

พรพิมล จันทสอน. (2561). การปรับปรุงและลดเวลากระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้บริษัทในเครือ กรณีศึกษา: บริษัทค้าปลีกสินค้าภายในบ้าน. สารนิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ภูริต ระจิตดำรงค์ และคณะ. (2563). หัวหน้าแผนกและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาโป่งน้ำร้อน. สัมภาษณ์. 10 พฤศจิกายน 2563.

ลัดดาวัลย์ นันทจินดา. (2559). การประยุกต์ ECRS กับบริษัทขนส่งระบบ Milk run กรณีศึกษา: บริษัท ABC Transport จำกัด. งานนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

วุฒิศักดิ์ กัลปดี วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล และวิสูตร ลู่โรจน์เรือง. (2556). การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อ

การจัดการประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย

ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 4(1), 148-158.

สัญลักษณ์ บุญอินทร์ และศีขรินทร์ สุขโต. (2561). การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในกิจกรรมคลังสินค้าโดย

เทคนิค ECRS และการจัดสมดุลงาน. ใน ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (บรรณาธิการ), การประชุม

วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 23-26 กรกฎาคม 2561 (58-63). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี.

สุภรัตน์ พูลสวัสดิ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษาสายเรือแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่แหลมฉบัง. งานนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

สร้อยเพ็ชร คงอิ่ม และอาทร จิตสุนทรชัยกุล. (2562). การปรับปรุงประสิทธิภาพการนำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษา ที่ทำการไปรษณีย์สาขาบางซื่อ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 7(2), 242-249.

อติกานต์ ม่วงเงิน. (2562). รายงานการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานระบบตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30