ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

Suphakan Kaewpira

บทคัดย่อ

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่ได้รับการกล่าวถึงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ มีการประกาศให้พื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เป็นต้น ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนจะเป็นการดำเนินการจากราชการส่วนกลางเป็นหลักแต่เพียงฝ่ายเดียว พื้นที่ยังขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่มาจากความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในมิติของความเป็นเมืองยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนความเป็นเมืองการค้าชายแดนยังมีความไม่ชัดเจน รวมถึงขาดเจ้าภาพที่จะเป็นตัวแสดงหลักสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาพื้นที่ให้มีความชัดเจนด้านความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles