การฟื้นฟูอํานาจเหนือหัวเมืองมลายูของราชสํานักสยามผ่านชาวจีน

Main Article Content

กชภพ กรเพชรรัตน์

บทคัดย่อ

หลังจากกรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายลงไปในปีพ.ศ. 2310 (1767) ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านศูนย์กลางอำนาจจากกรุงธนบุรีมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาและกลุ่มอำนาจเดิม ทำให้เกิดกลุ่มอำนาจกระจายตามท้องถิ่น การที่ผู้นำของสยามจะรวมศูนย์อำนาจได้นั้น ต้องมีการจำกัดอำนาจของกลุ่มอำนาจดังกล่าว เพื่อให้การใช้อำนาจและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยู่ภายใต้การตัดสินใจของผู้นำเพียงผู้เดียวเป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้นำสยามใช้กลุ่ม “ชาวจีน” เป็นตัวแสดงสำคัญในการควบคุมท้องถิ่น ส่งผลให้ชาวจีนได้รับอำนาจและก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในหัวเมืองมลายู บทความนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับศูนย์กลางทางอำนาจของราชอาณาจักรสยาม เพื่อกระชับอำนาจของกรุงเทพ เหนือคาบสมุทรมลายู

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles