โกลบอลบริเตน และความท้าทาย ในการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

Main Article Content

ธนภัทร จังพานิช
ณัฐนันท์ คุณมาศ

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและยุทธศาสตร์ “โกลบอลบริเตน” ที่ได้รับการผลักดันขึ้นสมัยรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซา เมย์และนายบอริส จอห์นสัน เพื่อทำความเข้าใจการรับรู้ของชนชั้นนำและผู้กำหนดนโยบายของสหราชอาณาจักรในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บทความนี้มีคำถามหลัก คือ ปัจจัยใดบ้างได้นำไปสู่การกำเนิดขึ้นมาของแนวคิดและยุทธศาสตร์โกลบอลบริเตน? ภายใต้ยุทธศาสตร์โกลบอลบริเตนได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาความท้าทายในการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรภายหลังสงครามโลกครั้งสองหรือไม่? และภายใต้ยุทธศาสตร์โลกบอลบริเตน สหราชอาณาจักรได้นิยามบทบาทและสถานะของตนเองอย่างไร? บทความนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดสัจนิยมคลาสสิคใหม่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การรับรู้ของชนชั้นนำและผู้กำหนดนโยบายของสหราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์โกลบอลบริเตนไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อเหตุการณ์การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ เบร็กซิท ในปี ค.ศ. 2016 เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นความพยายามในการตอบคำถามต่อโจทย์คำถามที่สำคัญที่สุดในการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรในเวทีโลก คือ “สหราชอาณาจักรมีบทบาทอย่างไรในโลก” ประกอบกับความท้าทายต่างๆอันหยั่งรากลึกมาอย่างยาวนานตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองไว้ ในแง่นี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นความพยายามครั้งใหม่ในการยืนยันถึงสถานภาพของสหราชอาณาจักร

Article Details

บท
Articles

References

Foreign & Commonwealth Office, “Beyond Brexit: A Global Britain,” Gov.UK (website),https://www.gov.uk/government/speeches/beyond-brexit-a-global-britain (accessed 26 June 2022).

Prime Minister’s Office, “The Government’s Negotiating Objectives for Exiting the EU: Pm Speech,” Gov.UK (website), https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech (accessed 26 June 2022).

Cabinet Office, Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy, (2021), https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975077/ Global_Britain_in_a_Competitive_Age_the_Integrated_Review_of_Security_Defence_Development_and_Foreign_Policy.pdf.

Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” World Politics, Vol. 51, No. 1 (1998), 151-152.

Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro and Steven E. Lobell, Neoclassical Realist Theory of International Politics, (Oxford University Press, 2018), 25-26.

Norrin M. Ripsman, “Neoclassical Realis,” Oxford Research Encyclopedia of International Studies (website), https://doi.org/10.1093/acrfore/9780190846626.013.36 (Accessed 10 Mar 2023).

David Sanders and David Houghton, Losing an empire finding a role: British foreign policy since 1945, 2nd ed, (London: Palgrave Macmillan, 2017), 3.

Richard Davis, “Three Majestic Circle,” Winston Churchill society (website), https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour/finest-hour-160/articles-wsc-s-three-majestic-circles/ (accessed 20 November 2021).

Office for budget responsibility, “Post-World War II Debt Reduction,” Office for budget responsibility (Website), https://obr.uk/box/post-world-war-ii-debtreduction/ (accessed 10 November 2022).

G. C. Peden, “Suez and Britain’s Decline as a World Power,” The Historical Journal, Vol. 55, No. 4 (2012), 1075-1076.

Norman Lowe, Mastering Modern British History, 4th ed, (London: Palgrave nMacmillan, 2009), 567-568.

Christopher Hill, The Future of British Foreign Policy: Security and Diplomacy in a World after Brexit, (Cambridge, UK: Polity Press, 2019), 107.

Alexander Ugwukah, “The Relevance of the Commonwealth of Nations in Today’s World,” Historical Research Letter, Vol. 9, (2014), 19-20.

Anna Pitts-Tucker, “Analysing the ‘Special Relationship’ between the Us and Uk in a Transatlantic Context,” E-International Relations (Website), https://www.e-ir.info/2020/08/02/analysing-the-special-relationship-between-the-us-and-uk-in-atransatlantic-context/ (accessed 10 November 2022).

Henry C. Allen, A Special Relationship?, Journal of American Studies, Vol. 19, No. 3 (1985), 403-413.

Robert Self, British Foreign and Defence Policy since 1945: Challenges and Dilemmas in a Changing World, (London: Palgrave Macmillan, 2010), 117.

David Mccourt, “The New Labour Governments and Britain’s Role in the World,” in Oliver Daddow and Jamie Gaskarth (ed.), British Foreign Policy: The New Labour Years, (London: Palgrave Macmillan, 2011), 32-33.

Simon Fraser, “What Will Britain’s Role Be Now?,” The World Today, Vol. 73, No. 6 (2017), 32.

Pauline Schnapper, “New Labour, Devolution and British Identity: The Foreign Policy Consequences,” in Oliver Daddow and Jamie Gaskarth (ed.), British Foreign Policy: The New Labour Years, (London: Palgrave Macmillan, 2011), 48-49.

Tara McCormack, “From ‘Ethical Foreign Policy’ to National Security Strategy: Exporting Domestic Incoherence,” in Oliver Daddow and Jamie Gaskarth (ed.), British Foreign Policy: The New Labour Years, (London: Palgrave Macmillan, 2011), 108-109.

Nicholas J. Wheeler and Tim Dunne, “Good International Citizenship: A Third Way for British Foreign Policy,” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 74, No. 4 (1998), 850.

BBC, https://www.bbc.com/news/uk-politics-21148282 (accessed 26 June 2022).

Tim Bale and Paul Webb, “The Conservatives: Their Sweetest Victory?,” Parliamentary Affairs, Vol. 68, No. 1 (2015), 43.

Harold D. Clarke, Matthew Goodwin, and Paul Whiteley, Brexit, Why Britain vote to leave European Union, (United Kingdom: Cambridge university press, 2017), 2-3.

BBC, https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results (30 June 2022).

Nick Whittaker, “The Island Race: Ontological Security and Critical Geopolitics in British Parliamentary Discourse,” Geopolitics, Vol. 23, No. 4 (2018).

Spencer Mawby, British Policy in Aden and the Protectorates 1955-1967 (Last outpost of a Middle East empire), (London: Routledge, 2005), 31.

Malcolm Rifkind, “The future of UK foreign policy: Sir Malcolm Rifkind,” In Nicholas Kitchen (ed.), IDEAS reports-special reports, (London: London School of Economics and Political Science, 2010), 27.

Jim Mann, “Britain Uncovered survey results: the attitudes and beliefs of Britons in 2015,” The Guardian (Website), https://www.theguardian.com/society/2015/apr/19/bbritain-uncovered-survey-attitudes-beliefs-britons-2015 (accessed 30 June 2022).

Andrew J. Corzier, “British exceptionalism: pride and prejudice and Brexit,” International Econamics and Economic Policy, Vol.17, (2020), 641.

Charles Grant, “Why is Britain Euroscepticism” Centre for European Reform (Website), https://www.cer.eu/publications/archive/essay/2008/why-britaineurosceptic (accessed 30 June 2022).

John Macejka, “The Connection between British Exceptionalism and Brexit,” North Carolina Journal of European Studie, Vol. 2, No. 1 (2021), 60.

Simon Usherwood, “Euroscepticism after Brexit,” Political Insight, Vol. 11, No. 2 (2020), 30-33.

Paul Taggart and Aleks Szczerbiak, “Putting Brexit into Perspective: The effect ofthe Eurozone and Migration Crises and Brexit on Euroscepticism in European states,” Journal of European Public Policy, Vol. 25, (2018), 6.

Amira Higazy, “Eurocepticism, Thatcherism and Brexit,” E-International Relations (Website), https://www.e-ir.info/2020/02/26/euroscepticism-thatcherism-and-brexit/ (accessed 30 June 2022).

UK in a changing Europe, Brexit Timeline, (2021), 3, https://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/UKICE-Timeline-v3.pdf (accessed 30 June 2022).

Robert Saunders, Brexit and Empire: ‘Global Britain’ and the Myth of Imperial Nostalgia,” The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 48, No. 6 (2020), 1160.

Harold D. Clarke, Matthew Goodwin, and Paul Whiteley, Brexit, Why Britain Vote to Leave European Union, (United Kingdom: Cambridge university press, 2017), 2-3.

Foreign Affairs committees, “The Idea of Global Britain,” Parliament.UK (Website), https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/780/78005.htm#_idTextAnchor007 (accessed 30 January 2022).

Anthony Cordesman, Global Britain in Competitive Age and Denfence in a Competitive Age : A Critique, (2021), 2-5, https://www.csis.org/analysis/global-britaincompetitive-age-and-defence-competitive-age-critique.

Hew Strachan, “Global Britain in Cometitive Age : Strategy and the Integrated Review,” Journal of the British Academy, Vol. 9, (2021), 164.

Forces net, https://www.forces.net/news/what-ships-squadrons-and-aircraftmake-uk-carrier-strike-group (accessed 30 June 2022).

Louisa Brooke-Holland, John Curtis, Claire Mills, The Aukus Agreement, (2021), 4-5, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9335/CBP-9335.pdf (accessed 30 June 2022).

ASEAN Secretariat, Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders, (2021),https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf (accessed 30 June 2022).

Claire Mills, Military Assistance to Ukraine since the Russian Invasion, (2022), https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9477/CBP-9477.pdf (accessed 30 June 2022).

Louisa Brooke-Holland, Nato: Reinforcing Its Eastern Flank, (2022), https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9450/CBP-9450.pdf (accessed 30 November 2022).

BBC, https://www.bbc.com/news/uk-politics-62070422 (accessed 30 November 2022)

Office for nation Statistics, “Consumer Price Inflation, Uk: October 2022, Office for nation Statistics (Website), https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/october2022 (accessed 30 November 2022).

Trading economics, “United Kingdom Inflation Rate,” Trading economics (Website), https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi (accessed 30 November 2022).

Evening Standard, https://www.standard.co.uk/news/politics/conservatives-tory-popularity-labour-ipsos-poll-rishi-sunak-liz-truss-b1041353.html (accessed 30 November 2022).

Prime Minister’s Office, “PM Speech to the Lord Mayor’s Banquet: 28 November 2022,” Gov.UK (Website), https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-28-november-2022 (accessed 15 December

.