ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Main Article Content

ศิริพร วัชชวัลคุ

บทคัดย่อ

บทความนี้ให้ความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างควาสมสัมพันธ์สองฝ่ายญี่ปุ่น - ไทย กับนโยบายและปฏิบัติการของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือไตรภาคีที่ทั้งสองประเทศดำเนินการร่วมกันในประเทศที่สามที่เป็นประเทศผู้รับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ให้เดิม (ญี่ปุ่น) และประเทศผู้ให้ใหม่ (ไทย) เพื่อที่จะขยายขอบเขตของความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รูปแบบ และปฏิบัติการของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา โดยพยายามที่จะตอบคำถาม 2 ประการคือ หนึ่ง ทำไมความร่วมมือแบบไตรภาคีจึงเป็นรูปแบบที่ถูกเลือกโดยผู้ให้ทั้งสองประเทศ หรือกล่าวให้ชัดเจนก็คือ ความร่วมมือแบบไตรภาคีนี้ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองประเทศอย่างไร และ สอง ความร่วมมือแบบไตรภาคีนี้มีผลต่อความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างญี่ปุ่นกับไทย และมีส่วนในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร


ผลจากการศึกษาพบว่า ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือไตรภาคีที่ทั้งสองประเทศดำเนินการร่วมกันในประเทศที่สามที่เป็นประเทศผู้รับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรูปแบบของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองประเทศ กล่าวคือ ในฐานะประเทศผู้ให้เดิม ญี่ปุ่นด้วยความร่วมมือกับไทย สามารถขยายความช่วยเหลือไปในประเทศผู้รับได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับมากขึ้น ทั้งยังสามารถคงความสัมพันธ์กับประเทศผู้รับเดิมที่กลายเป็นผู้ให้รายใหม่ คือ ประเทศไทยไว้ได้ เพื่อประโยชน์ในด้านการเมืองในภูมิภาค รวมถึง ญี่ปุ่นอาจจะใช้ประสบการณ์ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือไตรภาคีกับประเทศไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวแบบของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของตนกับประเทศรายได้ปานกลางอื่นอีกด้วย ในฐานะประเทศผู้ให้ใหม่ ประเทศไทยด้วยการสนับสนุนของญี่ปุ่น สามารถขยายความช่วยเหลือไปในประเทศผู้รับได้มากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือไตรภาคีนี้ยังมีผลในด้านบวกต่อความสัมพันธ์สองฝ่าย รวมถึงผลในด้านบวกต่อการพัฒนาระดับภูมิภาคด้วย อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศผู้รับที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องได้รับการทบทวนและพัฒนาเพิ่มเติมเช่นกัน

Article Details

บท
Articles

References

Akio Hosono, “Catalyzing Transformation for Inclusive Growth,” in Hiroshi Kato, John Page and Yasutami Shimomura (ed.), Japan’s Development Assistance: Foreign Aid and the Post – 2015 Agenda, (London: Palgrave Macmillan, 2016), 169-187.

Yasutami Shimomura, “Thailand: Legitimacy and Aid Recipient Ownership – The case of the export promotion strategy,” in Alf Morten Jerve, Yasutami Shimomura, and Annette Skovsted Hansen (ed.), Aid Relationships in Asia: Exploring Ownership in Japanese and Nordic Aid, (London: Palgrave Macmillan, 2008), 173-1900.

Siriporn Wajjwalku, “Japan – Thailand Bilateral Relations and Its Implication for Regional Cooperation,” in Shigenoi Koki (ed.), Japan’s Role for Southeast Asia Amidst the Great Power Competition, (Vietnam: Konrad Adenauer Stiftung, 2022), 63-78.

MOFA, “Country Development Cooperation Policy for the Kingdom of Thailand,” MOFA (website), https://www.mofa.go.jp/files/100060552.pdf (accessed 30 January 2023).

JICA, https://www.jica.go.jp/thailand/english/office/others/c8h0vm00007nd0pg-att/brochure_02.pdf (accessed 20 February 2023).

OECD, OECD Development Co-operation Peer Reviews: Japan 2020, (Paris: OECD Publishing, 2020), 13-17, https://read.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-japan-2020_827377ec-en (accessed 16 February 2023).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ภารกิจ ขอบเขต และเป้าหมาย,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/24387-ภารกิจ?menu=5f363bdd078fa576eb12103e (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ความร่วมมือไตรภาคี,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/39754-ความร่วมมือไตรภาคี?cate=5d7da8d015e39c3fbc0074a2 (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566).

OEDC, “Triangular Co-operation: Why does it matter?” OECD (website), https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/_Triangular%20Booklet%20A5%20pages.pdf (accessed 9 February 2023).

Shunichiro Honda, Japan's Triangular Cooperation Mechanism: With a Focus on JICA's Activities, (Tokyo: JICA Research Institute, 2014), 1-2, 5-6, 29-30.

Shunichiro Honda & Mihoko Sakai, Triangular Cooperation Mechanism: A Comparative Study of Germany, Japan, and the UK, (Tokyo: JICA Research Institute, 2014), 3-8, 18-23.

Jin Sato, “Triangular Cooperation in East Asia: Challenges and Opportunities for Japanese Official Development Assistance,” IDS Bulletin, Vol. 49, No. 3 (July 2018), 111-128.

JICA, “Annual Reports,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/index.html (accessed 2 March 2023).

JICA, “Annual Report 2016,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2016/index.html (accessed 2 March 2023); JICA, “Annual Report 2020,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/index.html (accessed 2 March 2023 ); JICA, “Annual Report 2021,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2022/index.html (accessed ). www.jica.go.jp/thailand/english//office/others/c8h0vm00007nd0pg-att/brochure_03.pdf (access 1 March 2023).

MOFA, “Cabinet decision on the Development Cooperation Charter,” MOFA, 10 February 2015, 2-4.

MOFA, “Free and Open Indo-Pacific,” MOFA (website), https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf (accessed 4 March 2023).; MOFA, “Japan’s Effort for A Free and Open Indo-Pacific,” MOFA (website), https://www.mofa.go.jp/files/100056243.pdf (accessed 4 March 2023).

JICA, https://www.jica.go.jp/project/english/index.html (accessed 6 March 2023).

JICA, “Basic Principles for Technical Cooperation,” JICA, https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/op_info/c8h0vm0000ammhxn-att/basic_principles_en_02.pdf (accessed 6 March 2023).

JICA, https://www.jica.go.jp/project/english/area/asia/018_1.html (accessed 6 March 2023).

UNOSSC, “About South-South and Triangular Cooperation,” UNOSSC (website), https://unsouthsouth.org/about/about-sstc/ (accessed 6 March 2023).

OECD, “Triangular co-operation,” https://www.oecd.org/dac/triangular-co-operation/ (accessed 6 March 2023).

OECD, “Triangular Cooperation: Why does it matter?” https://www.oecd.org/dac/triangular-co-operation/triangular-co-operation-why-does-it-matter.pdf (accessed 6 March 2023).

MOFA, Japan’s Official Development Assistance White Paper 2011, (Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 2012), 24-26.

JICA, “South-South and Triangular Cooperation,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/south/activity.html (accessed 6 March 2023).

JICA, “JICA Partnership Program,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/0ur_work/types_of_assistance/south/overvies.html accessed 6 March 2023).

Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 110-142.

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ประวัติความเป็นมา,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/60701-ประวัติความเป็นมา?menu=5d7da96f15e39c3fbc00b568 (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/24383-วิสัยทัศน์-พันธกิจ?menu=5f363bc632ac261704141e1a (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566).

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, “ข้อมูลองค์กร,” สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (เว็บไซต์), https://www.neda.or.th/2018/th/about?n=rQtWewEb3Q (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “Thailand Official Development Assistance (ODA),” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/oda?page=5f461a00d2798552841a9315&menu=5f3640a1d83c62481e69cb9a (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, Annual Report 2001-2003, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ม.ป.พ., 13.; กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, Annual Report 2009, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ม.ป.พ. , 9.

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, “Annual Report 2009,” สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, ม.ป.พ., 18-19, 14-31.

Siriporn Wajjwalku, “International Development Cooperation Agencies in Emerging Powers: The example of Thailand,” in Elizabeth Sidiropoulos, Jorge A. Perez Pineda, Sachin Chaturvedi and Thomas Fues (ed.), Institutional Architecture & Development: Responses from Emerging Powers, (South Africa: South African Institute of International Affairs, 2015), 207-222.

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, Thailand Official Development Assistance (ODA), อ้างแล้ว.

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ข้อมูลรายสาขา,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/โครงการ-ogop-ovop-odop?menu=604ecd84c8339003571aa452 (สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ?cate=5f45ecf5426f2716fa14b85b (สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566).

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560), 189-203.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๔๖๑-๒๕๘๐, (กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561), 10-17.; กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2561).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทยที่ดำเนินงานผ่าน,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทยที่ดำ?menu=5f363e0cd68bca0d54302fed (สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย : ภาพรวม,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย-ภ?menu=5f4501a51d05c12612041f13 (สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “วิธีการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/วิธีการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย?menu=5f363e3dd83c62481e69cb99 (สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ข้อมูลความร่วมมือไตรภาคีกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา : ภาพรวมความร่วมมือไตรภาคี,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/ข้อมูลความร่วมมือไตรภาคีกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา?menu=5f45038edcc3a166e32eb504 (สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2566).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “ญี่ปุ่น,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/116973-japan?page=5f4619090aefad3bdf57f0c7&menu=5f4504dd8e8da838463c3b76 (สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2566).

JICA, https://www.jica.go.jp/thailand/english/office/others/c8h0vm00007nd0pg-att/brochure_08.pdf, (accessed 11 March 2023).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา-ประจำปี-2563?cate=5f45ea30385613514941bcb6 (สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2566).

JICA, “Basic Policy of Assistance/Partnership & Priority Area,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/thailand/english/activities/activity02.html (accessed 11 March 2023).

JICA, “Asia (ASEAN)/Pacific,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/south/project02.html (accessed 13 March 2023).; APCD, “ABOUT US,” APCD (website), https://apcdfoundation.org/en/background# (accessed 13 March 2023).

JICA, “Signing of Record of Discussions on Technical Cooperation Project with ASEAN Member States: Toward “a free, fair, and secure cyberspace” through ASEAN-Japan cooperation,” JICA (website), https://www.jica.go.jp/english/news/press/2022/20230228_41.html (accessed 13 March 2023).

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “มูลค่าภาพรวม ODA ประจำปี ๒๕๖๓,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/มูลค่าภาพรวม-oda-ประจำปี-๒๕๖๓?cate=6195d0e2c949c5004862fd82 (สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2566).; กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, “มูลค่าภาพรวม ODA ประจำปี ๒๕๖๔,” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เว็บไซต์), https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/มูลค่าภาพรวม-oda-ประจำปี-๒๕๖๔?cate=63442a60a1e9de75e3628e73 (สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2566).

Shunichiro Honda & Mihoko Sakai, Triangular Cooperation Mechanism: A Comparative Study of Germany, Japan, and the UK, Cited, 3, 7, 23.