ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ

Main Article Content

นาวิน วรรณเวช
ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

บทคัดย่อ

ยมกเป็นศัพทาลังการประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในวรรณคดีสันสกฤต  หมายถึง การซ้ำพยางค์เป็นคู่  พยางค์ที่ซ้ำกันนั้นต้องมีความหมายต่างกัน  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ยมกในร้อยกรองของพาณะกวีสันสกฤตคนสำคัญ  เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้ยมกในการประพันธ์ร้อยกรองในวรรณคดีสันสกฤตโดยมีสมมติฐานว่ายมกสามารถแสดงวัจนลีลาในร้อยกรองของพาณะได้  ผลการศึกษาพบว่า ในร้อยกรองของพาณะ 25 บท มียมกปรากฏอยู่  29  ครั้ง  ซึ่งยมกดังกล่าวล้วนเป็นยมกขนาดสั้น  จำนวนพยางค์ที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ  2  พยางค์  ยมกส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ตำแหน่งติดกันหรือใกล้กัน  มักอยู่กลางบาท  หากเป็นยมกรูปแบบที่เคยปรากฏมาก่อน  พาณะจะกำหนดให้ยมกนั้นมีเศลษะด้วย  ยมกลักษณะเหล่านี้จึงแสดงถึงลีลาเฉพาะของการประพันธ์ร้อยกรองของพาณะได้  และสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยร้อยกรองของพาณะที่ยังมีปัญหาเรื่องผู้แต่งได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรรณเวช น., & ทัดแก้ว ช. (2017). ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. วรรณวิทัศน์, 17, 269–290. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.11
บท
บทความประจำฉบับ

References

วชิราภรณ์ วรรณดี. (2522). ศัพทาลังการในเรือง พุทธจริต ของอัศวโฆษ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาภาษาตะวันออก.

Chaudhary, Satya Deva. (1987). Yamaka & Anuprasa. A Dictionary of Sanskrit Poetics. Delhi: B.R. Publishing Corporation.

Dwivedi, R.C. (1970). The Poetics Light: Kavyaprakasa of Mammaˁa (vol. 2). Delhi: Jawaharnagar.

Fallon, Oliver. (2009). Bhatti’s Poem: The Death of Ravana. New York: New York University Press.

Kale, M.R. (1968). Kadambari by Bana. Delhi: Motilal Banarsidass.

Kane, P.V. (1973). The Harshacarita of Banabhatta. Bombay: Motilal Banarsidass.

Monier-Williams, Sir Monier. (2008). A Sanskrit English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass.

Olivelle, Patrick. (2009). Life of The Buddha by Ashvaghosha. New York: New York University Press.

Quackenbos, George Payn. (1917). The Sanskrit Poems of Mayura. New York: Columbia University Press.

Ridding, C.M. 1896. The Kadambari of Bana. London: The Royal Asiatic Society.

Sastry, P.V. Naganatha. (1991). Kavyalankara of Bhamaha. Delhi: Motilal Banarsidass.

Smith, David. (2009). Princess Kadambari (vol. 1). New York: New York University Press.

Sternbach, Ludwik. (1979). On the Unknown Poetry of Bana. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. 60, 1/4, pp. 109–135.

Unni, N.P. (1998). Natyasastra (Vol. 3). Delhi: Nag Publishers.

Warder, A.K. (1994). Indian Kavya Literature (vol. 4). Delhi: Motilal Banarsidass.