เผยแพร่แล้ว: 2017-12-28

บทบรรณาธิการ

อรพัช บวรรักษา

(7)-(8)

นามนัยในภาษาไทย

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

188-218

ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ

นาวิน วรรณเวช, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

269-290

บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

นพวรรณ งามรุ่งโรจน์, นิตยา แก้วคัลณา

386-415