การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Main Article Content

นันทา ทองทวีวัฒนะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบฝึกหัดระหว่างเรียนวิชา Introduction to Thai ของนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 80 คน ระยะเวลา 5 เดือนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 240 ชุด ผลการวิจัยพบปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ การสะกดคำ การใช้คำ การใช้ประโยค การใช้สำนวนและการเว้นวรรคตอนกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ทองทวีวัฒนะน. (2019). การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วรรณวิทัศน์, 19(1), 160-178. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2019.6
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

จินดา เฮงสมบูรณ์. (2542). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (พฤศจิกายน 2551). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 8(1), 146–159.

นววรรณ พันธุเมธา. (2527). ไวยากรณ์ไทย(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.

นันทา ทองทวีวัฒนะ. (2556). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

นิภา กู้พงษ์ศักดิ์. (มกราคม–ธันวาคม 2555). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ: กรณีศึกษา นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสารรามคําาแหงฉบับมนุษยศาสตร์, 31(1), 108–123.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2540). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รสริน ดิษฐบรรจง. (มกราคม–เมษายน 2561). การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนจาก Guangxi Agricultural Vocational College มณฑลกว่างซีสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 1(1), 38–53.

รสริน ดิษฐบรรจง. (ตุลาคม 2553–มีนาคม 2554). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 5(2), 55–67.

รุจิรา เส้งเนตร. (สิงหาคม 2561). ปัญหาการใช้ภาษาไทยนิสิตตางชาติ: กรณีศึกษานิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติซีอานที่มาเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Journal of Korean Association of Thai Studies, 25(1), 205–217.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2522). หลักภาษาไทย (อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์) (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.