อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

Main Article Content

ยุทธการ ปัทมโรจน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์และวิเคราะห์หน้าที่มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทยบนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ จำนวน 606 ตัวบท ผลการศึกษาพบว่ามีมโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ อุปลักษณ์เกี่ยวกับไฟ สารพิษ ภัยพิบัติ การรักษาโรค การเดินทาง และสงคราม สะท้อนมโนทัศน์ว่าโรคดังกล่าวแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติเป็นวงกว้าง การแก้ไขสถานการณ์จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ พร้อมกับการขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค จะทำให้ทุกคนในประเทศรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ส่วนด้านหน้าที่พบว่ามโนอุปลักษณ์เหล่านี้ทำหน้าที่ 4 หน้าที่ คือ หน้าที่ถ่ายทอดความคิด หน้าที่บุคคลสัมพันธ์ หน้าที่การเรียบเรียงความ และหน้าที่ถ่ายทอดความคิดและบุคคลสัมพันธ์ โดยแต่ละหน้าที่จะสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการสื่อสารในการนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทยออนไลน์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อดีตประธานรัฐสภา เสนอต้องปิดประเทศ. (20 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1799296

กบน.เคาะ ลดกองทุนน้ำมัน. (23 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1802114

กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค. (1 เมษายน 2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

จ่อใช้ พรก.กู้ฉุกเฉิน นายกฯถก 3 ขุนพลเศรษฐกิจ. (31 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1808344

เจ๊หน่อย จี้ นายกฯ ถามทำไมไม่ตัดงบฯ. (30 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1808093

“เชาว์” ห่วงสลัมใน กทม. คนจนกว่าล้าน. (28 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1806581

แถลงการณ์นายกฯ ฉบับเต็ม. (25 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1803873

ธนะพล เอกพจน์, วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, และ ปานปั้น ปลั่งเจริญศรี. (2563). [ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ศัตรู] : การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคนไทย ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 9(1), 1-37. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/241441/165255

นพดล ร้องรัฐ พิจารณา 3 ข้อ เร่งด่วน. (19 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1798594

“นภาพร” ห่วง “นักรบเสื้อกาวน์”. (25 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1803578

“บิ๊กตู่” พร้อมใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดกับโควิด-19. (23 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1802119

“บิ๊กตู่” พร้อมตัดสินใจ ใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุด. (20 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1800131

พิชัย แก้วบุตร และนพวรรณ เมืองแก้ว. (2564). การศึกษาอุปลักษณ์ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อออนไลน์ของจีน ภายใต้ภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19). วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 5(2), 237-272. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournalpnru/article/view/253474/171190

“พิธา” ชงแก้วิกฤติโควิด ตั้งจุดคัดกรองเชิงรุก. (18 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1798059

รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม. (2551). อุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14787

“แรมโบ้” วอน “อนุดิษฐ์” “เพื่อไทย” หยุดวิจารณ์. (29 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1807043

วรวรรณา เพ็ชรกิจ. (2551). การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชานศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ [วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53427

ศิริพร ภักดีผาสุข. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

“อนุทิน” ประชุมทีมสอบสวนโรค. (3 กุมภาพันธ์ 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1762723

“อนุทิน” ย้ำ Social distancing. (23 มีนาคม 2563). ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th/news/politic/1802231

อุษา พฤฒิชัยวิบูลย์. (2544). การศึกษาอุปลักษณ์เรื่องการเมืองในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตรปริชาน [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. Thammasat University Digital Collections. http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:116304

Atuhura, D. (2022). The metaphor of war in political discourse on COVID-19 in Uganda. Frontiers in Communication, 6(1). https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.746007

Despot, K. S., & Anić, A. O. (2021). A war on war metaphor: Metaphorical framings in croatian discourse on Covid-19.. Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, 47(1), 173-208. https://doi.org/10.31724/rihjj.47.1.6

Goatly, A. (1997). The language of metaphors. Routledge.

Hymes, D. (1974). Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach. The University of Pennsylvania Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. University of Chicago.

SimilarWeb, Ltd. (2020). Top 5 News and Media Websites in Thailand for February 2020. https://www.similarweb.com/