ชาว- ในภาษาไทย

Main Article Content

ดำรงค์ นันทผาสุข

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายของคำประสานที่ขึ้นต้นด้วย ชาว- ข้อมูลของคำประสาน ชาว- รวบรวมจาก 4 แหล่งข้อมูล ได้แก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 คลังคำ และคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของคำประสาน ชาว- แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน 2. กลุ่มคนที่อยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน 3. กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวกัน 4. กลุ่มคนที่นับถือศาสนาร่วมกัน 5. กลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน และ 6. กลุ่มความหมายอื่น นอกจากนี้คำประสาน ชาว- เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย การซ้อนทับของความหมาย และการสร้างคำใหม่

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา นาคสกุล และ วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น. (2547). คำประสม-คำประสาน. ใน สถาบันภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2: คำ การสร้างคำและการยืมคำ (น. 32-56). กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2530). การสร้างคําในภาษาไทยในสมัยสุโขทัย [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร]. คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, ภาควิชาภาษาศาสตร์ (2558). คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ ฯ 2 (Thai National Corpus II). https://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/

ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช. (2563). คำเรียกสีที่ใช้เปรียบเทียบเชิงประวัติในภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์ปริชาน. [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]. คลังสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นววรรณ พันธุเมธา. (2559). คลังคำ (พิมพ์ครั้งที่ 7). อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

เบ็ญจมาศ บางอ้น. (2529). การสร้างคําในภาษาไทยสมัยอยุธยา [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร]. คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร.

พจนานุกรมฉบับมติชน 2547. (2547). สำนักพิมพ์มติชน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.

ลินดา วิชาดากุล. (2528). การสร้างคําาในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร]. คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2560). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. ผู้แต่ง.

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2556). ระบบคำภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2546). หลักภาษาไทย (อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ฉันทลักษณ์) (พิมพ์ครั้งที่ 12). โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.