กำเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ: การผนวกรวมความเชื่อเพื่อเพิ่มความนับถือศรัทธาในพระวิษณุ

Main Article Content

สุภาพร พลายเล็ก

บทคัดย่อ

คัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากอำนาจของพระวิษณุผู้เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด เมื่อสร้างจักรวาลขึ้นพระวิษณุจะอยู่ในสภาวะต่างๆ คือพรหมัน ประกฤติและปุรุษะ พระพรหมา (พระประชาบดี) และปุรุษะ บุรุษร่างยักษ์การอธิบายว่าพระวิษณุมีรูปลักษณ์และสภาวะต่างๆ ทั้งหมดนั้นเป็นการผนวกรวมความเชื่อเรื่องกำเนิดจักรวาลที่เคยปรากฏในคัมภีร์พระเวท คัมภีร์อุปนิษัท ปรัชญาสางขยะและปรัชญาเวทานตะ มาไว้ในคัมภีร์วิษณุปุราณะ เพื่ออิงอาศัยความนับถือศรัทธาที่เป็นความเชื่อในสังคมอินเดียตั้งแต่อดีตมาผนวกรวม สร้างให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาในพระวิษณุผู้เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดให้มีมากยิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
พลายเล็ก ส. (2015). กำเนิดจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ: การผนวกรวมความเชื่อเพื่อเพิ่มความนับถือศรัทธาในพระวิษณุ. วรรณวิทัศน์, 15, 1–29. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2015.1
บท
บทความประจำฉบับ

References

ประยงค์ แสนบุราณ. (2547). ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

วรลักษณ์ พับบรรจง. (2545). คัมภีร์กําเนิดจักรวาลศาสตร์แห่งชีวิต. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2531). สารัตถะปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2524). ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

อุดร รัตนภักดิ์. (2522). แนวความคิดเรื่องโลกในปรัชญาอินเดียสายอาสติกะ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Cowell, E.B. (1802). The Maitri Upanishad. Calcutta: C.B. Lewis.

Kumar, Pushpendra. (2005). The Visnu Mahapuranam. Delhi: Eastern Book Linkers.

Griffith, Ralph T.H. (1896). The Hymns of the Rigveda. Benares: E.J. Lazarus and Co.

Hiriyanna, M. (2005). The Essentials of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass.

Macdonell, A.A. and Anthony, Arthur. (1976). A Vedic Reader for Students. Madras: Oxford University Press.

Macdonell, A.A., Muller, F. Max and Oldenberg, H. (2011). The Golden Book of the Holy Vedas. Delhi: Vijay Goel English–Hindi Publisher.

Manmatha Nath Dutt. (2005). The Visnu Mahapuranam. Delhi: Eastern Book Linkers.

Monier-Williams, Monier. (1979). Sanskrit–English Dictionary. London: Oxford University.

Monier-Williams, Monier. (1997). Sanskrit–English Dictionary. Oxford: Clarendon.

Muller, F. Max. (1884). The Upanishads. Oxford: University Press.

Śrīmunilāla Gupta. (1990). Śrīviṣṇu Purāṇa. Gītāpresa: Gorakhapura.

Swami Mumukshananda. (1995). Māṇḍūkya upanisad. Calcutta: Gipidi Box Co.

Vettam Mani. (1993). Purāṇic Encyclopedia. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.

Wilson, H.H. (2006). The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and Tradition. Cambridge: Read Country Books.

Wilson, H.H. (2557). The Vishnu Purana. เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน, เข้าถึงได้จาก http://www.sacred-texts.com/hin/vp/index.htm, Ixix.

Winternitz, Maurice. (1972). History of Indian Literature. Delhi: Munshiram Manoharlal.