ตำราทักษากับการตั้งชื่อของคนไทย

Main Article Content

อำนาจ ปักษาสุข

บทคัดย่อ

“ตำราทักษา” เป็นตำราการตั้งชื่อที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย โดยจะนำความรู้ในตำราทักษามาใช้ตั้งชื่อบุคคลทั้งนามฉายาพระสงฆ์ พระนามเจ้านาย และชื่อบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยให้ความสำคัญกับชื่อและเชื่อว่าชื่อที่ดีจะเป็นสิริมงคลช่วยให้เจ้าของชื่อมีชีวิตที่ดี มีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปักษาสุข อ. (2016). ตำราทักษากับการตั้งชื่อของคนไทย. วรรณวิทัศน์, 13, 76–94. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.4
บท
บทความประจำฉบับ

References

ญาดา อรุณเวช. (๒๕๔๒). หลากหลายชื่อในชีวิต. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนดี.

ทวี พลรัตน์, ชุมพล อนุกานนท์, และกัณหา ชาน้อย (ผู้รวบรวม). (๒๕๔๑).เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ โครงการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา.

ธ. ธรรมศรี. (๒๕๑๙). คู่มือคู่สวดอุปัชฌาย์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร.

ธรรมวโรดม, พระ. (๒๕๔๕). คู่มือพระอุปัชฌาย์ (พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการดําาเนินการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ส่วนกลาง.

ประพิษ สุทธบุตร์. (๒๕๑๓). คัมภีร์ทักษาเจ้าฟ้า. กรุงเทพมหานคร: เกษมบรรณกิจ.

ประสิทธ กิตติสิทโธ. (๒๕๓๓). ทฤษฎีการตั้งชื่อ.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร.

พ. สุวรรณ. (๒๕๓๘). ตั้งชื่อดีมีความสุข.กรุงเทพมหานคร: สร้อยทอง.

พลูหลวง. (๒๕๔๖). ๗ ความเชื่อของไทย (คติสยาม) (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ.

พิทักษมนตรี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง. (๒๕๐๙). ลิลิตทักษาพยากรณ์.พระนคร: บรรณาคาร.

พิษณุ เพทางค์. (๒๕๒๗). ตำราพรหมชาติฉบับชาวบ้านและนรลักษณ์พยากรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหอสมุดกลาง ๐๙.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๑๓). สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม ๑๐ ฉันท์-เชียงราย).กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน. (๒๕๔๔). การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

ศักดิเดช ถิรบุตร. (๒๕๓๙). เลข ๗ ตัว พยากรณ์ชีวิต. กรุงเทพมหานคร: กังหัน.

เศก ดุสิต. (๒๕๔๘). ชุมนุมทักษา.กรุงเทพมหานคร: มติชน.

ส. พลายน้อย. (๒๕๔๗). สิริมงคล. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์คำ.

ส. วัฒนเศรษฐ. (๒๕๑๐). ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล. พระนคร: เกษมบรรณกิจ.

ส. ศิวรักษ์. (๒๕๓๗). โหราศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย.

สมชาย สำเนียงงาม. (๒๕๔๕).ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะอักษรศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทย.

สารประเสริฐ, พระ. (๒๕๓๘). โลกธาตุ. กรุงเทพมหานคร: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (๒๕๒๗). การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (๒๕๒๔). ชื่อนั้นสําาคัญไฉน. กรุงเทพมหานคร: ปิยะสาส์น.

_________. (๒๕๔๖). ศาสตร์และศิลป์แห่งการตั้งชื่อ(พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร: ซันต้าการพิมพ์.

_________. (๒๕๕๐). ศาสตร์และศิลป์แห่งการตั้งชื่อ แนะวิธีตั้งชื่อตามหลักทักษาและตามตำราเลขศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ ๕). นครปฐม: ระฆังทอง.

โสฬสเวท. (๒๕๒๕). มงคลนามและการตั้งชื่อ.กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา.

อำนาจ ปักษาสุข. (๒๕๕๐). การศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆ์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาภาษาไทย.

_________. (๒๕๕๒). กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆ์ไทย. อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๑๑ (ฉบับที่ ๑), ๒๔๗-๒๗๙

Most read articles by the same author(s)