เผยแพร่แล้ว: 2016-07-12

บทบรรณาธิการ

นิตยา แก้วคัลณา

(5)-(6)

การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำนาม “ผม”

กนกวรรณ วารีเขตต์, วิภาส โพธิแพทย์

196-212