ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบหัวข้อ การใช้ภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

Main Article Content

ลักษณา โตวิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบวิชาการใช้ภาษาไทย หัวข้อการใช้ภาษา ตอนที่ ๑ จากคำตอบของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ที่ผู้เขียนรับผิดชอบสอน ๒ กลุ่ม เป็นนักศึกษาภาคปกติสายสังคมศาสตร์ ๑ กลุ่ม และนักศึกษาโครงการพิเศษสายวิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่ม แต่ละสายมีนักศึกษากลุ่มละ ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบหัวข้อการใช้ภาษาของนักศึกษามี ๒ ประการ คือ การตอบข้อสอบไม่ถูกต้อง และการตอบข้อสอบผิดคำสั่ง นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ตอบข้อสอบไม่ถูกต้องทั้งการตอบข้อบกพร่องและการแก้ไขคำ มากกว่านักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ส่วนการตอบข้อสอบผิดคำสั่งมีเฉพาะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์

Article Details

How to Cite
โตวิวัฒน์ ล. (2016). ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบหัวข้อ การใช้ภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕. วรรณวิทัศน์, 13, 170–195. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.8
บท
บทความประจำฉบับ

References

กำชัย ทองหล่อ. (๒๕๓๗). หลักภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น (๑๙๗๗).

คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. (๒๕๕๒). การใช้ภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บันทึกข้อความ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕. เรื่องส่งแนวข้อสอบปลายภาค วิชาการใช้ภาษาไทย (ท.๑๖๑).

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๒๒. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖, จาก http://www.reg.tu.ac.Th/registrar/_link/8_knowledge/curric_cd /curric_ba/B_oo_complete.pdf