ข้อสังเกตเรื่องคำอุทาน

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เฉิดฉินนภาพ. (1). ข้อสังเกตเรื่องคำอุทาน. วรรณวิทัศน์, 1, 170-173. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.12
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

พงษ์ศักดิ์ ไพรอังกูร (บรรณาธิการ). พจนานุกรมนอกราชบัณฑิตฯ. กรุงเทพฯ: พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์จำกัด, ๒๕๔๓.

เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓.

Most read articles by the same author(s)