ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487

Main Article Content

พรทิพย์ เฉิดฉินนภา

บทคัดย่อ

ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๗ - พ.ศ.๒๔๘๗ ปรากฎลักษณะการเสนอสาร ๗ วิธี ดังนี้ การเสนอสารด้วยการบอกกล่าว การเสนอสารด้วยการอธิบาย การเสนอสารด้วยการบรรยาย การเสนอสารด้วยการใช้บทสนทนา การเสนอสารด้วยการใช้บทร้อยกรอง และการเสนอสารด้วยการโน้มน้าวใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เฉิดฉินนภาพ. (1). ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487. วรรณวิทัศน์, 2, 137-147. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.12
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

เอกสารอ้างอิง

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. เอกสารประกอบการสอนวิชา ๔๑๑ ๒๐๕ การเขียนเพื่อธุรกิจและสังคม. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘. (อัดสำเนา).

ปรีชา ช้างขวัญยืน. ศิลปการเขียนชุดพื้นฐานของการใช้ภาษาเล่ม ๒. กรุงเทพฯ: วิชาการ, ๒๕๒๘.

พรทิพย์ บุญยงค์. "การเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๗-พ.ศ.๒๔๘๗." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๙.

ราชเลขาธิการ, สำนัก. จดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๗.

รุ่งนภา พิตรปรีชา. เอกสารชุดการสอนวิชาหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙.

วัลยา ช้างขวัญยืน. หน่วยที่ ๒ ลักษณะภาษาเขียนเอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.

วินิตา ดีถียนต์. เอกสารคำสอนวิชาวรรคดีวิจารณ์. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๓๗. (อัดสำเนา).

วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนภาษาพิจารณ์ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๓๖.

วิไลวรรณ ขนิษฐานนท์. ภาษาและภาษาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓.

เสรี วงษ์มณฑา. กว่าจะเป็นโฆษณา. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, ม.ป.ป.

เอนก นาวิกมูล. โฆษณาไทยสมัยแรก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: แสงแดด, ๒๕๓๓.

เอนก นาวิกมูล. โฆษณาคลาสสิค. กรุงเทพฯ: โนรา, ๒๕๓๘.

อวยพร พานิช และอุบลวรรณ ปิติพัฒนโฆษิต. "รายงานผลการวิจัยวิวัฒนาการภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย ปี พ.ศ.๒๓๘๗-๒๕๒๗". ม.ป.ท., ๒๕๒๘.

Most read articles by the same author(s)