การพนันในสังคมไทย: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม

Main Article Content

สุภาพร พลายเล็ก

บทคัดย่อ

การพนันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย ภาพของการพนันที่ปรากฎในวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการพนัน ๒ ด้าน คือ ในด้านบวก การพนันเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานบันเทิง และในขณะเดียวกกันก็มีความคิดด้านลบว่าการพนันเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ต้องขจัดออกไปจากสังคมด้วยการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทย

Article Details

How to Cite
พลายเล็ก ส. (2016). การพนันในสังคมไทย: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม. วรรณวิทัศน์, 4, 20–48. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.2
บท
บทความประจำฉบับ