เผยแพร่แล้ว: 2016-07-12

ภาษาแพทย์

เยาวลักษณ์ กระแสสินธุ์

49-59

คัมภีร์ภาควตปุราณะ

จิราพร โชติเธียระวงศ์

174-207