การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา

Main Article Content

พรทิพย์ ไชยรัตน์

บทคัดย่อ

พิธีกระทำเกี่ยวกับการตายถือได้ว่าเป็นขนบประเพณีที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมและภาษาเป็นองค์ประกอบชนิดองค์วัตถุของวัฒนธรรมเช่นกัน ดังนั้นภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สรุปได้ว่า การตายมีความสัมพันธ์กับภาษา ๕ ประการ ได้แก่ ภาษาที่แสดงถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับการตาย แสดงถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับคนตาย แสดงถึงสภาวะการตาย แสดงถึงพิธีกรรมทางศาสนา และภาษาที่สืบเนื่องมาจากการตาย ส่วนวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับภาษามี ๓ ประการ คือ ความเชื่อ ค่านิยม และภาษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยรัตน์ พ. (2016). การตาย: ความสัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และ ภาษา. วรรณวิทัศน์, 4, 78–93. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.5
บท
บทความประจำฉบับ