สิงหไกรภพ: จากนิทานคำกลอนของสุนทรภู่สู่นิทานข้างวัด

Main Article Content

สุวรรณี อุดมผล

บทคัดย่อ

นิทานคำกลอนเรื่องสิงหไกรภพของสุนทรภู่มีความยาวเป็นอันดับ ๒ รองจากเรื่องพระอภัยมณี ดำเนินเรื่องในลักษณะของการเล่านิทาน คือ เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นลูก และรุ่นหลาน ต่อเนื่องกันไปอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อภัทราวดีเธียเตอร์นำมาดัดแปลงเป็นละครเวที ได้มีการตัดตอน ดัดแแปลง แล้วนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตีความเรื่องราวและพฤติกรรมของตัวละคร แล้วนำเสนอเชิงเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมให้ผู้ชมเข้าใจแง่คิดต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
อุดมผลส. (1). สิงหไกรภพ: จากนิทานคำกลอนของสุนทรภู่สู่นิทานข้างวัด. วรรณวิทัศน์, 4, 109-122. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.7
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ