ลีลาเฉพาะกวี: ลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

Main Article Content

วชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

บทคัดย่อ

หนังสือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกได้รับการยกย่องให้เป็นยอดแห่งวรรณคดี ประเภทร่าย และมีรสวรรณคดีเป็นที่นิยมยกย่องของมหาชนตราบเท่าทุกวันนี้ สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากลีลาเฉพาะของกวีแต่ละคนซึ่งสร้างสรรค์ให้วรรณคดีเรื่องนี้วรรณศิลป์ที่งดงามหลากหลาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ว. (1). ลีลาเฉพาะกวี: ลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก. วรรณวิทัศน์, 4, 123-137. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.8
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ