วรรณกรรมโลกศาสตร์ของไทยกับบริบททางสังคมแห่งยุคสมัย

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

การศึกษาวรรณกรรมโลกศาสตร์ของไทยฉบับไตรภูมิพระร่วงของพญาลีไทแห่งกรุงสุโขทัยและไตรภูมิโลกวินิจฉัย ฉบับเรียบเรียงโดยพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่าแม้จะมีโครงเรื่องและเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความบางส่วนเปรียบเทียบกันก็ทำให้เห็นว่ามิได้สื่อแนวคิดเดียวกันทั้งหมดยังคงขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมแห่งยุคสมัยด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
แก้วคัลณาน. (1). วรรณกรรมโลกศาสตร์ของไทยกับบริบททางสังคมแห่งยุคสมัย. วรรณวิทัศน์, 4, 159-173. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.10
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)