คัมภีร์ภาควตปุราณะ

Main Article Content

จิราพร โชติเธียระวงศ์

บทคัดย่อ

ภาควตปุราณะเป็นคัมภีร์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของนิกายพระกฤษณะ หรือนิกายภาควตะ ซึ่งนับถือบูชาพระกฤษณะเป็นพระเจ้าสูงสุด คัมภีร์นี้ได้รับการบูชานับถือมาตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๙ ในทางวิชาการ นักปราชญ์ทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกต่างเห็นพ้องกันว่า คัมภีร์ปุราณะทั้ง ๑๕ คัมภีร์ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภาควตปุราณะเป็นคัมภีร์เพียงเล่มเดียวที่มีลักษณะโดดเด่น (unique) เป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการยกย่องทั้งในแง่เนื้อหา ภาษา และฉันทลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นคัมภีร์ที่มีการศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่างๆ มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
โชติเธียระวงศ์จ. (1). คัมภีร์ภาควตปุราณะ. วรรณวิทัศน์, 4, 174-207. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.11
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ