สถานภาพและประมวลความรู้จากการวิจัยด้านภาษาไทย

Main Article Content

ราตรี ธันวารชร

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจสถานภาพและประมวลความรู้จากการวิจัยด้านภาษาไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ข้อมูลในการศึกษาได้จากแบบเรียนภาษาไทย ตำรา และวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ที่จะนำไปเรียบเรียงตำราภาษาไทยด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน อีกทั้งเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อมิให้มีการทำเรื่องที่ซ้ำซ้อนกับผลวิจัยที่ได้สำรวจมาแล้ว และสุดท้ายผลการวิจัยพบว่า การศึกษาภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากการศึกษาด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ธันวารชรร. (1). สถานภาพและประมวลความรู้จากการวิจัยด้านภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, 4, 222-256. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.13
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ