การพัฒนาการรับสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

Main Article Content

ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

บทคัดย่อ

การพัฒนาการรับสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองนั้น บุคคลพึงปฏิบัติตามแนวทางของบัณฑิตและเสริมสร้างคุณสมบัติด้านภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ อารมณ์และจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนความสามารถทางการใช้ภาษา โดยบูรณาการคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ เพื่อเป็นผู้ฉลาดในการรับสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ล้ำยอดมรรคผลถ. (1). การพัฒนาการรับสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง. วรรณวิทัศน์, 4, 257-267. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.14
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ