การสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ

Main Article Content

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

บทคัดย่อ

ในการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการเรียนภาษา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เพราะความรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของภาษาได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เพิ่มเกษรน. (1). การสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 4, 268-278. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2004.15
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)