พระนลคำหลวงและพระนลคำฉันท์: อิทธิพลของรูปแบบที่มีต่อความประทับใจในเนื้อหาของเรื่อง

Main Article Content

บุษบัน ภูริกิตติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบที่มีต่อความประทับใจในเนื้อหาของเรื่องโดยได้นำพระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์ มาศึกษาเปรียบเทียบกัน จากการศึกษาทำให้พบว่าเรื่องซึ่งมีเนื้อหาเดียวกัน แต่เลือกใช้รูปแบบของคำประพันธ์ในการนำเสนอที่ต่างกัน มีผลให้ผู้เสพวรรณกรรมเกิดความรู้สึกประทับใจแตกต่างกัน รูปแบบจึงเป็นตัวแปรสำคัญของความประทับใจในเนื้อหาของเรื่อง

Article Details

How to Cite
ภูริกิตติ บ. (2016). พระนลคำหลวงและพระนลคำฉันท์: อิทธิพลของรูปแบบที่มีต่อความประทับใจในเนื้อหาของเรื่อง. วรรณวิทัศน์, 6, 293–306. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2006.11
บท
บทความประจำฉบับ