คำขวัญ: กลวิธีการรณรงค์บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์

Main Article Content

ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาลักษณะเรื่องและกลวิธีที่ใช้ในการรณรงค์ที่ปรากฏในคำขวัญ ทำให้เห็นได้ว่าคำขวัญมีบทบาทสำคัญในแง่ที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของคนในสังคมและประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐให้ประชาชนทราบในวงกว้าง การรณรงค์โดยผ่านคำขวัญจึงถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยใช้ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการโน้มน้าวใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
สรรคบุรานุรักษ์ศ. (1). คำขวัญ: กลวิธีการรณรงค์บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์. วรรณวิทัศน์, 7, 168-192. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2007.7
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ