การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย

Main Article Content

นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาวิเคราะห์การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างจินตภาพในกวีนิพนธ์ไทย และวิธีคิดของกวีที่ปรากฎในกวีนิพนธ์ ผลการศึกษาทำให้เข้าใจวิธีคิดของกวีไทยแต่ละสมัยจากอดีตถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงว่ามีปัจจัยและเงื่อนไขมาจากสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมและจากความคิด ความรู้ และเจตคติของกวีเป็นตัวกำหนด ตลอดจนทำให้เข้าใจโลกทัศน์ และค่านิยมของคนแต่ละสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วคัลณา น. (2016). การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. วรรณวิทัศน์, 8, 1–40. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.1
บท
บทความประจำฉบับ