การจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันชาวต่างประเทศสนใจศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวาง จึงได้มีการจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัดนั้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบของหลักสูตรอันได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องพิจารณา จุดมุ่งหมาย พื้นความรู้ ภูมิหลังของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรจัดเนื้อหาวิชาที่สอนทักษะทางภาษาพร้อมกับสอดแทรกวัฒนธรรมไทย และพิจารณาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เพิ่มเกษรน. (1). การจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 9, 107-120. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2009.5
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)