แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี

Main Article Content

สุนทรี โชติดิลก

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์โลกปีปกสารและจักกวาฬทีปนี ในด้านโลกศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโลกศาสตร์ตามคติตามพระพุทธศาสนา


ผลการศึกษาพบว่า โลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนีประกอบไปด้วย โอกาสโลก สังขารโลก และสัตว์โลก โอกาสโลก คือ เปลือกโลกส่วนที่เป็นน้ำ และเปลือกโลกส่วนที่เป็นแผ่นดิน ส่วนสังขารโลก ก็คือ ส่วนของโลกที่สามารถพินาศได้ด้วยไฟ ด้วยน้ำ และด้วยลม ส่วนสัตว์โลก เป็นส่วนที่กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ในโลกอันประกอบด้วย ทุคติภูมิ มนุษย์ภูมิซึ่งรวมถึงการกำเนิดโลกและสุคติภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โชติดิลก ส. (2016). แนวคิดเรื่องโลกศาสตร์ในคัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วรรณวิทัศน์, 11, 61–89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2011.4
บท
บทความประจำฉบับ

References

กมล ฉายาวัฒนะ, และสันติ เล็กสุขุม. (๒๕๒๔). จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยาการพิมพ์.

กุสุมา รักษมณี. (๒๕๔๙). การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร จำกัด.

ธรรมธิเบศ, เจ้าฟ้า. (๒๕๕๐). พระมาลัยคำหลวง. กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช.

นิยะดา เหล่าสุนทร. (๒๕๔๐). ภูมิปัญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคำสอน. กรุงเทพฯ: ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ประยุทธ์ ปยุตโต. (๒๕๓๓). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, และอัจฉราพร กมุทพิสมัย. (๒๕๒๗). "ความเชื่อพระศรีอาริย์" และ "กบฎผู้มีบุญ" ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ภาค ๖ เล่มที่ ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). (๒๕๒๕). กรุงเทพฯ: กรมศาสนา.

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค-ยักขสังยุต เล่ม ๗ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). (๒๕๒๕). กรุงเทพฯ: กรมศาสนา.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ เล่ม ๑๙ (พิมพ์ครั้งที่ ๔). (๒๕๒๕). กรุงเทพฯ: กรมศาสนา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๔). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๕). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

วินัย พงศ์ศรีเพียร. (๒๕๔๙). ภาษาอัชฌาไศรย. กรุงเทพฯ. กองทุนพลโทดำเนิร เลขะกุล เพื่อประวัติศาสตร์.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๔๘). จกกวาฬทีปนี. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

ศิลปากร, กรม. (๒๕๔๘). โลกทีปกสาร. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (๒๕๒๖). ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิราวดี ไตลังคะ. (๒๕๔๓). ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อุดม รุ่งเรืองศรี, และสดุภณ จังกาจิตต์. (๒๕๒๐). ไตรภุมม์ (ไตรภูมิฉบับล้านนา). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.