กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามของดารานักแสดงไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

Main Article Content

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามของดารานักแสดงไทยในปริบทการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยมีคำถามการวิจัยว่าดารานักแสดงไทยเลือกใช้กลวิธีทางภาษาใดบ้างในการตอบคำถามเมื่อให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาที่ดารานักแสดงไทยเลือกใช้ในการตอบคำถามในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีทั้งหมด ๑๗ กลวิธี และเมื่อพิจารณากลวิธีทางภาษาทั้ง ๑๗ กลวิธีข้างต้นตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเรียงลำดับค่าความถี่การปรากฏจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ๑. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อรักษาหน้าของตนเอง ๒. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อหรือคล้อยตาม ๓. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อนำเสนอตนเอง ๔. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ฟังเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม ๕. กลวิธีทางภาษาที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจสารได้ทันที และ ๖. กลวิธีทางภาษาที่ใช้ลดความตึงเครียดในการให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า "หน้า" หรือภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพดารานักแสดง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. (2016). กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามของดารานักแสดงไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน. วรรณวิทัศน์, 10, 54–93. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2010.3
บท
บทความประจำฉบับ