ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย

Main Article Content

ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ
นิตยา แก้วคัลณา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเมืองและวิถีชีวิตแบบเมืองที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) ผลการศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยได้นำเสนอภาพเมืองที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา สามารถแบ่งได้ ๓ ประเด็น ได้แก่ เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท เมืองกับวิถีชีวิตแบบเมือง และเมืองกับมิติที่หลากหลาย โดยปรากฏทั้งในเชิงลบที่เป็นการตอกย้ำภาพเมืองที่เป็นแหล่งรวมปัญหา และในเชิงบวกที่เมืองได้สร้างพื้นที่แห่งการต่อรอง เพื่อรองรับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายของคนเมือง ทั้งนี้ได้สื่อถึงเมืองที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริชัยยงบุญ ณ., & แก้วคัลณา น. (2016). ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. วรรณวิทัศน์, 16, 24–46. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2016.2
บท
บทความประจำฉบับ

References

กฤช เหลือลมัย. (2550). ปลายทางของเขาทั้งหลาย. กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ์.

กฤษฎา ขําายัง. (2552). วิถีเมืองในงานเขียนของปราบดา หยุ่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ. (2549). 3 ทศวรรษประเทศไทย: ยุคทุนนิยมไล่ล่า. กรุงเทพฯ: มติชน.

กานติ ณ ศรัทธา. (2532). ขวัญใจเจ้า. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.

โกสินทร์ ขาวงาม. (2556). ถนนสายนั้นทอดไปสู่หัวใจแม่. กรุงเทพฯ: ใบไม้ป่า.

โชคชัย บัณฑิต. (2554). บ้านเก่า. กรุงเทพฯ: รูปจันทร์.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554). วาทกรรมการพัฒนาฯ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิธภาษา.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. (2535). ข้างคลองคันนายาว กระบวนที่ 2. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. (2549). ไม่รู้เลยว่ารัก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เกี้ยว-เกล้า พิมพการ.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, และคริส เบเคอร์. (2546). เศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินติ้งฯ.

ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. (2552). เมืองโลก การบริโภคการต่อรอง: สังคมวิทยาเมืองฉบับ ร่วมสมัย. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไพวรินทร์ ขาวงาม. (2532). ฤดีกาล. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาสน์.

ไพวรินทร์ ขาวงาม. (2538). ม้าก้านกล้วย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ์.

ไพวรินทร์ ขาวงาม. (2541). เจ้านกกวี. กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2549). พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์.

วรภ วรภา. (2547). หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน. สตูล: บ้านบ้าน.

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. (2543). มองอนาคต บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ. (2544). กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย: บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์. กรุงเทพฯ: ศยาม.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2550). วัฒนธรรมการบริโภคในพื้นที่เมือง: บทวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย. ใน สู่พรมแดนความรู้เรื่องวัฒนธรรมบริโภค, (น. 166-198). กรุงเทพฯ: โอ เอส พรินติ้งเฮ้าส์.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553). วิถีเมืองและความเป็นปัจเจกในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษาเปรียบเทียบ 29 กุมภาฯ และเด็กกําาพร้าแห่งสรวงสวรรค์. วารสารอักษรศาสตร์. 39: 2, 149-178.

อังคาร จันทาทิพย์. (2555). หัวใจห้องที่ห้า. กรุงเทพฯ: ผจญภัยสํานักพิมพ์.

Most read articles by the same author(s)